THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Los Angeles, ngày 10 tháng 10, 2023 Kính gửi:  Quý Linh Mục, quý Bề Trên các Tu Viện, quý Phó … [Read more…]