Ban Thường Vụ Cộng Đồng – Executive Board

Spread the love

Tiến sĩ Ryan Bùi Thế Lữ, Chủ Tịch
Dr. Ryan Bui, President, Tel: 310-409-5836

Ông Scott Bùi Văn Cư
PCT. Nội Vụ

Mr. Scott Bui
Vice-President – Internal Affairs
Tel: 310-429-2738

Ông Tony Huỳnh Thế Lộc
PCT. Ngoại Vụ

Mr. Tony Huynh
Vice-President – External Affairs
Tel: 818-321-5987

Bác Sĩ Vũ Hồng Phương
Tổng Thư Ký

Dr. Phuong Vu
Secretary
Tel: 562- 433-4327

Ms. Nguyễn Hoàng Kim
Tổng Thủ Quỹ

Ms. Kim Nguyen
Treasurer
Tel 310-350-3609