Ban-Ngành-Phong Trào-Hội Đoàn

Spread the love
Ban-Ngành-Hội-Đoàn

Ban Thánh Nhạc:

T. Uý: Lm. Giuse Vũ Văn Dũng………………….. 310-548-6535

Trưởng: C. Mai Như Thiên Hương……………… 714-613-2066

Ban Truyền Thông:

Trưởng: Ô. Phạm Trí Tuệ  ………………. 562-433-4327

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình:

TLN:   Lm. Giuse Hoàng Tiến Đoàn, S.J      310-619-8706

Chủ Nguyền: ÔB. Vũ Công Oánh & Thanh     562-841-0341

Đoàn Giới Trẻ:

T. Úy: Lm.Phaolô Nguyễn H.Chương, S.D.B 626-315-2955

Trưởng: A. Bùi Quang Trung………………….………..909-532-3353

Giáo Lý Trẻ Em:

Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles…………… 310-768-1906

Giáo Lý Dự Tòng:

………

Giáo Lý Hôn Nhân:

……….

Liên Đoàn Tông Đồ Fatima:

……….

Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima:

T. Uý: Lm. Phêrô Nguyễn Huy Bảo        562-949-8240

LĐ. Trưởng: Ô. Nguyễn Lộc                626-588-7391

Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể:

T. Uý: Lm Giuse Phạm Thế Đoàn   805-486-7301

LĐ. Trưởng: A. Phạm Mạnh Cương    310-956-8348

Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm:

T. Uý: Lm. Joseph Quân Nguyễn        310-479-5111

LĐ. Trưởng: Ô.  Vũ Kiên Trung               714-613-2091

Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:

T. Uý: Lm. Bartôlômêô Phạm Đức Thịnh 805-482-1061

Trưởng: B. Ngô Thị Tuất         626-917-4517

Phong Trào Cursillo:

T. Uý: Lm. Hoàng Thành Đức, C.Ss.R   214-504-5822

Trưởng: Ô. Nguyễn Đình Tuấn    562-356-7778

Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng:

Trưởng: B. Phạm Thùy Châu ……………………. 818-251-6462