Photo/Video Cộng Đồng Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo VN – Los Angeles. 11/19/2023

Spread the love

1. Photo Album Link Đại Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 11/19/2023 – (Photo Album by Giuse C)

****

2. Photo Album Link Đại Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 11/19/2023 –  (By Trần Quốc Bảo)

****

 3. Photo Album Link ĐẠI LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 2023 (Photo by Vũ Kiên Trung)

****

4. Photo Album Link Lễ Kính Thánh Tử Đạo VN (Photo by Thành Nguyễn)

****

5. Photo Album Link Đại Lễ Mừng Kính CTTĐ/VN (Photo by Lê Hữu Thông)

***

6. Video Đại Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam -Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles

*****