Cha Đại Diện Liên Lạc – Liaison Priest

Spread the love

[one_half]


Lm. Joseph Quân Nguyễn,
(Rev. Joseph Q. Nguyen)

Đại Diện Liên Lạc – Liaison Priest

Chánh xứ Gx. St Joan of Arc Catholic Church
11534 Gateway Blvd., Los Angeles, CA 90064
Tel: 310-479-5111 Ext. 100[/one_half]