Thông Báo của Phong Trào Cursillo

Spread the love

Phong trào Cursillo Tổng Giáo Phận Los Angeles Ngành Việt Nam kính mời quí ông/anh  tham dự Khóa Cursillo:

          Thời Gian:  Từ Thứ Năm 5:00 giờ chiều, Ngày 28/ 9 đến Chúa Nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023

          Địa điểm:    Divine Word Retreat Center: 11316 Cypress Avenue, Riverside, CA (951) 689-2961

Xin liên lạc  chị Trần Thị Nhường (562)-335-8140 hoặc chị Nguyễn Thùy Anh (714)-422-4555 để lấy đơn tham dự hoặc có những câu hỏi liên quan đến khóa học. Đây là khóa học giúp người Kitô hữu nhận ra chính mình, nhận ra tình yêu của Thiên Chúa và để ra đi làm men và muối cho đời, và nhất là giúp mình trở thành người Kitô hữu đích thực hơn.

Trân trọng kính mời

              Tm. Văn Phòng Điều Hành                                 Hiệp Thỉnh Gioankim Piô Nguyễn Duy Lộc, C.Ss.R.

              Maria Goretti Nguyễn Thuỳ Anh                     Lm. Gioankim Piô Nguyễn Duy Lộc, C.Ss.R.

Trưởng                                                                       Phụ tá Linh Hướng