Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đồng – Vietnamese Community Council

Spread the love

I. BAN CHẤP HÀNH – VIETNAMESE BOARD

1. Ban Thường Vụ – Executive Board


Tiến Sĩ, Ryan Bùi Thế Lữ, Chủ tịch
 
Dr. Ryan Bui, President
 
Tel: 310-409-5836
 
 

 

Ông, Scott Bùi Văn Cư, PCT. Nội Vụ

Mr. Scott Bui, Vice-President – Internal Affairs

Tel: 310-429-2738

 

Ông, Tony Huỳnh Thế Lộc, PCT. Ngoại Vụ

Mr. Tony Huynh, Vice-President – External Affairs
 
Tel: 818-321-5987
 
 
 
Bác sĩ, Vũ Hồng Phương, Tổng Thư Ký
 
Dr. Phuong Vu, Secretary
 
Tel: 562-433-4327
 
 
 
 
Cô, Nguyễn Hoàng Kim, Tổng Thủ Quỹ
 
Ms. Kim Nguyen, Treasurer
 
Tel: 310-350-3609
 
 
 
 

I. Ủy Viên – Board Member

 • C .Mai Như Thiên Hương: Trưởng Ban Mục Vụ Thánh Nhạc
 • Ô. Lê Thăng: Trưởng Ban Khánh Tiết
 • Ô. Phạm Trí Tuệ: Trưởng Ban Truyền Thông
 • Phó tế Giuse Phạm Duy Thiện – Trưởng Ban Giáo Lý Hôn Nhân
 • Anh Bùi Quang Trung – Trưởng Ban Giới Trẻ

II. Đại Diện Phong Trào, Hội, Đoàn Cấp Cộng Đồng – Archdiocean Organization Representative

 • ÔB.Vũ Công Oánh & Thanh:Chủ Nguyền CT. TTHN/GĐ
 • Ô. Nguyễn Lộc: LĐ Trưởng LĐ Thiếu Nhi Fatima
 • B. Phạm Thùy Châu: Trưởng Phong Trào CTĐS
 • A. Nguyễn Duy: LĐ Trưởng LĐ Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ô. Vũ Kiên Trung: LĐ Trưởng LĐ LMTT
 • B. Ngô Thị Tuất: LH Trưởng LH Các BMCG
 • B. Nguyễn Thuỳ Anh: Trưởng Phong Trào Cursillo

III. Đại Diện Cộng Đoàn Tại Địa Phương – Local Community Representative

1 – Ô. Trần Quang Huân: Chủ tịch CĐ An Phong
2 – Ô. Bùi Minh: Đại diện CĐ Đức Mẹ Mân Côi
3 – Ô. Cao Đình Hưng: Chủ tịch CĐ Nữ Vương Thiên Thần
4 – Ô. Viên Tâm: Chủ tịch CĐ Đức Mẹ Mông Triệu
5 – Ô. Võ Thành Công: Chủ tịch CĐ Thánh Giuse
6 – Ô. Hoàng Duy Tân: Chủ tịch CĐ Maria Nữ Vương
7 – Ô. Dương Quang Hiến: Chủ tịch CĐ Phục Sinh
8 – Ô. Hoàng Văn Nhạ: Chủ tịch CĐ Đức Mẹ Lộ Đức
9 – Ô. Ngô Minh Chánh: Chủ tịch CĐ Thánh Phêrô – Norwalk
10 – Ô. Trần Hữu Thanh: Chủ tịch CĐ Thánh Tâm
12 – Ô. Nguyễn Thế Lân: Chủ tịch CĐ Thánh Gia Thất
11 – Ô. Nguyễn Tuấn Khanh: Chủ tịch CĐ Thánh Lucy
13 – Ô. Nguyễn Hữu Nhơn: Chủ Tịch CĐ Thánh Phêrô – Torrance
14 – B. Đặng Hoàng Nga: Chủ Tịch CĐ Lòng Chúa Thương Xót
15 – Ô. ……….. : Chủ Tịch CĐ Đức Mẹ La Vang