Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đồng – Vietnamese Community Council

Spread the love

I. BAN CHẤP HÀNH – VIETNAMESE BOARD

1. Ban Thường Vụ – Executive Board

 

Tiến Sĩ, Ryan Bùi Thế Lữ
Chủ tịch
 
Dr. Ryan Bui
President
Tel: 310-409-5836

 

Ông, Scott Bùi Văn Cư
PCT. Nội Vụ
Mr. Scott Bui
Vice-President
– Internal Affairs
Tel: 310-429-2738

 

Ông, Tony Huỳnh Thế Lộc
PCT. Ngoại Vụ
Mr. Tony Huynh
Vice-President
– External Affairs
Tel: 818-321-5987
 

 

Bác sĩ, Vũ Hồng Phương
Tổng Thư Ký
Dr. Phuong Vu
Secretary
Tel: 562-433-4327
 

Cô, Nguyễn Hoàng Kim
Tổng Thủ Quỹ
Ms. Kim Nguyen
Treasurer
Tel: 310-350-3609

I. Uỷ Viên – Board Member

  • C .Mai Như Thiên Hương: Trưởng Ban Mục Vụ Thánh Nhạc
  • Ô. Lê Thăng: Trưởng Ban Khánh Tiết
  • Ô. Phạm Trí Tuệ: Trưởng Ban Truyền Thông

II. Đại Diện Phong Trào, Hội, Đoàn Cấp Cộng Đồng – Archdiocean Organization Representative

  • ÔB. Vũ Công Oánh & Thanh: Chủ Nguyền CT. TTHN/GĐ
  • Ô. Nguyễn Lộc: LĐ Trưởng LĐ Thiếu Nhi Fatima
  • B. Phạm Thùy Châu: Trưởng Phong Trào CTĐS
  • A. Phạm Mạnh Cương: LĐ Trưởng LĐ Thiếu Nhi Thánh Thể
  • Ô. Vũ Kiên Trung: LĐ Trưởng LĐ LMTT
  • B. Ngô Thị Tuất: LH Trưởng LH Các BMCG
  • Ô. Nguyễn Đình Tuấn: Trưởng Phong Trào Cursillo

III. Đại Diện Cộng Đoàn Tại Địa Phương – Local Community Representative

1 – B. Đỗ Nguyễn Tuyết: Chủ tịch CĐ An Phong
2 – Ô. Bùi Minh: Chủ tịch CĐ Đức Mẹ Mân Côi
3 – Ô. Cao Đình Hưng: Chủ tịch CĐ Nữ Vương Thiên Thần
5 – Ô. Võ Thành Công: Chủ tịch CĐ Thánh Giuse
6 – Ô. Hoàng Duy Tân: Chủ tịch CĐ Maria Nữ Vương
7 – Ô. Bryan Nguyễn Huy Nhàn: Chủ tịch CĐ Phục Sinh
4 – Ô. Vương Đạm: Chủ tịch CĐ Đức Mẹ Mông Triệu
8 – Ô. Hoàng Văn Nhạ: Chủ tịch CĐ Đức Mẹ Lộ Đức
9 – Ô. Nguyễn Khắc Nghiêm: Chủ tịch CĐ Thánh Phêrô – S.F.S
10 – Ô. Trần Hữu Thanh: Chủ tịch CĐ Thánh Tâm
12 – Ô. Nguyễn Thế Lân: Chủ tịch CĐ Thánh Gia Thất
11 – Ô. Lê Nam: Chủ tịch CĐ Thánh Lucy
13 – Ô. Nguyễn Hữu Nhơn: Chủ Tịch CĐ Thánh Phêrô – Torrance
14 – B. Đặng Hoàng Nga: Chủ Tịch CĐ Lòng Chúa Thương Xót
15 – Ô. xxxxxxx: Chủ Tịch CĐ Đức Mẹ La Vang