Thư Mời Tham Dự 2 Khóa Cursillo – Tháng 8, Năm 2022

Đơn Tham Dự Khóa Cursillo 2022 GHI CHÚ:  Xin vui lòng trao lại đơn này cho người bảo trợ chuyển về Khối Tiền Nguyễn Thùy Anh 714-422-4555,email: athnguyen97@yahoo.com, hoặc Liên Nhóm Trưởng Liên Hệ. • Khóa Nữ: Từ chiều Thứ Năm 5pm, Ngày 4 Tháng 8, đến Chúa Nhật, Ngày 7 Tháng 8, Năm 2022• … [Read more…]