Phân Ưu

Spread the love

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles
thành kính phân ưu đến Cha Đa-minh Nguyễn Anh Tuấn, linh mục Đại Diện Liên Lạc CĐCGVN/TGP/LA, Chánh xứ Giáo xứ Our Lady of Loretto, trước sự ra đi của thân phụ là:

Ông Cố Đa-minh NGUYỄN VĂN HÒA

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ giàu lòng thương xót, đón nhận linh hồn Đa-minh vào thành thánh Giê-ru-sa-lem mới là Nước trời Vĩnh cữu. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, thánh cả Giuse ban ơn bình an, yên ủi và nâng đỡ Cha Đại Diện Liên Lạc, Bà Cố, cùng đại gia đình linh tông, huyết tộc trong thời gian đau buồn này.

Thay mặt cộng đồng thành kính phân ưu!

Dr. Ryan Bùi Thế Lữ                                            Rev. Joseph Quân Nguyễn
Chủ tịch                                                       Linh mục Phó Đại Diện Liên Lạc