Bản Tin Nối Kết – Hàng Tuần – Weekly News Post

.Bản Tin Số 22495 – Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm C – Ngày 26/6/2022 Bản Tin Số 22494 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm C – Ngày 19/6/2022 Bản Tin Số 22493 – Chúa Chúa Ba Ngôi – Năm C – Ngày 12/6/2022 Bản Tin Số 22492 – Chúa Thánh Thần … [Read more…]

Photo/Video Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tại Vương Cung Thánh Đường TGP-Los Angeles, 11/19/2017

1. Photo Album Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việtnam 11/19/2017 Photo by: Billy Trần (enter here:) 2. More Photo Album Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việtnam 11/19/2017 by: Quân Trần (enter here:) 3. More Photo Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam in Google Drive by: Nguyễn Đình Anh (enter here:) 4. … [Read more…]