>> Cộng Đoàn Maria Nữ Vương

Spread the love
Maria Regina Church

Maria Regina Church

Cộng Đoàn MARIA NỮ VƯƠNG Maria Regina Church

Địa Chỉ: 2150 W. 135th St., Gardena, CA 90249  ĐT: 310-323-0030
Web:  www.mariareginagardena.net

Chánh Xứ: Alberto Trần Văn Sang  ĐT: 310-323-0030

Phó Tế Vĩnh Viễn:  Thầy Matthew Nguyễn Văn Phước  DT: 310-354-6954

Chủ Tịch: Ông Hoàng Duy Tân   ĐT: 310-344-8283

Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy

Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy