>> Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu

Spread the love
Nativity Church - El Monte

Nativity Church – El Monte

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ™  Nativity Church – El Monte

Địa Chỉ: 3743 N. Tyler Ave., El Monte, CA 91731 ĐT: 626-444-2511
Web:  www.mynativity.org

Quản Nhiệm:  Augustinô Nguyễn Nhật Huy  ĐT:  626-444-2511

Chủ Tịch: Ông Tâm Viên  ĐT: 626-478-7667

Lễ Chúa Nhật: 3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 4:00pm – 5:00pm Thứ Sáu
7:30pm – 8:30pm Thứ Sáu