>> Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi

Spread the love

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI ™- Our Lady Of ASSUMPTION

Địa Chỉ: 435 Berkeley Ave., Claremont, CA 91711 ĐT: 909-626-3596
Web:  www.olaclaremont.org

Quản Nhiệm: Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền  ĐT: 310-256-7795

Chủ Tịch: Ông Phạm Thăng  ĐT: 909-908-5170

Lễ Chúa Nhật: 3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật