Photo Album Link Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP-Los Angeles

Spread the love

..
(Click here to Photo Album) – Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP-Los Angeles Đêm Ca Nhạc Mừng FatherDay Ngày 23/6/2024 tại dòng Don Bosco Rose Mead


(Click here to Photo Album) – Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP-Los Angeles Mừng Lễ Thánh Gia, tại 3743 Tyler Ave, El Monte, CA 91731 Ngày 31/12/2023


Photo Album (Enter here to link)- 2023 – Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP – Los Angeles Khóa 861 Oct 27 – 29 Năm 2023 Tại St Joseph Salesian Youth Retreat Center – Rosemead, California


Photo Album Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP-Los Angeles Mừng Lễ Thánh Gia tại Cộng Đoàn Maria Nữ Vương – Gardena – Dec. 29, 2018 (Enter here:)


Photo Album Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP-Los Angeles Mừng Lễ Thánh Gia tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu – Dec. 31, 2017 (Enter here:)


Photo Khóa 603 – Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP-Los Angeles tại CĐ Phục Sinh San Gabriel ngày 5 -7 tháng 12 năm 2014 (Enter here:)

..
Photo Mừng Lễ Quan thầy Thánh Gia Thất Dec. 28, 2013 tại CĐ Phêrô Torrance (Enter here:)

2010 TTHN Gia Đình khóa 459 Tại Cộng Đoàn San Gabriel Mission California

MORE PHOTO New : Cộng Đồng Giáo VN TGP-LA ‘s Albums Gallery (enter here):

Video Audio Autoplay: Nguyện Cầu Cho Nhau