Suy Niệm – Chúa Nhật 2 Thường Niên – Ngày 14 Tháng Giêng(1) – Năm B – Daily Mass Thánh Lễ Online

Spread the love

Suy Niệm:   Qua lời giới thiệu của Gioan, hai môn đệ của ông đã đi theo Đức Giêsu. Anrê, một trong hai vị tiên khởi, sau khi đã gặp được Đức Giêsu rồi lại giới thiệu cho em mình là Simon Phêrô. Philíp cũng giới thiệu cho Natanaen sau khi ông đã đi theo Chúa.
Động lực thúc đẩy người môn đệ đi làm chứng là tình yêu Đức Giêsu, sau khi đã gặp được Ngài.

Cầu Nguyện:   Lạy Chúa Giêsu, lời Ngài truyền cho chúng con: hãy làm chứng nhân cho Thầy. Chúa ơi, làm sao có thể chúng con thực thi được mệnh lệnh này nếu chúng con chưa một lần gặp Chúa? Làm chứng cho Chúa không phải chỉ bằng lời nói vô nghĩa, nhưng phải có nội dung nơi chính tâm hồn đã cảm nghiệm. Xin Đấng Phục Sinh tỏ mình ra cho chúng con để chúng con có thể giới thiệu về Ngài. Amen.

Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên – Năm B

.

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 3, 3b-10. 19  “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Ngày ấy, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Samuel; cậu trả lời: “Này con đây”, rồi chạy đến Hêli và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli trả lời: “Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi”. Samuel đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Samuel lần nữa, và Samuel chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”.

Hêli trả lời: “Này con, Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi”. Samuel chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa được mạc khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli biết Chúa đã gọi Samuel, nên nói với Samuel: “Hãy đi ngủ, và nếu Người còn gọi con, thì con nói rằng: ‘Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe'”. Samuel trở về chỗ mình và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Samuel như những lần trước: “Samuel, Samuel!” Và Samuel thưa: “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.

Phần Samuel ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10    Đáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a).

1) Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con, Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta. – Đáp.

2) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: “Này con xin đến”. – Đáp.

3) Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con. – Đáp.

4) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Đại Hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 6, 13c-15a, 17-20   “Thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, thân xác không phải vì dâm dật, mà vì Chúa, và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa đã cho Chúa sống lại, cũng sẽ dùng quyền năng Người cho ta sống lại.

Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thần trí. Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong anh em mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, vì anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn. Vậy anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh em. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Mt 11, 23   Alleluia, alleluia! – Lạy Cha là Chúa trời đất, Chúa đáng chúc tụng, vì đã mạc khải cho các trẻ nhỏ biết những mầu nhiệm nước trời. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 1, 35-42   “Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá”. Đó là lời Chúa.

Gospel Jn 1:35-42

 John was standing with two of his disciples,
and as he watched Jesus walk by, he said,
“Behold, the Lamb of God.”
The two disciples heard what he said and followed Jesus.
Jesus turned and saw them following him and said to them,
“What are you looking for?”
They said to him, “Rabbi” – which translated means Teacher -,
“where are you staying?”
He said to them, “Come, and you will see.”
So they went and saw where Jesus was staying,
and they stayed with him that day.
It was about four in the afternoon.
Andrew, the brother of Simon Peter,
was one of the two who heard John and followed Jesus.
He first found his own brother Simon and told him,
“We have found the Messiah” – which is translated Christ -.
Then he brought him to Jesus.
Jesus looked at him and said,
“You are Simon the son of John;
you will be called Cephas” – which is translated Peter.[/one_half]

Daily Reading & Meditation

Sunday (January 14):   “We have found the Messiah!”
Scripture: John 1:35-42

35 The next day again John was standing with two of his disciples; 36 and he looked at Jesus as he walked, and said, “Behold, the Lamb of God!”  37 The two disciples heard him say this, and they followed Jesus. 38 Jesus turned, and saw them following, and said to them, “What do you seek?” And they said to him, “Rabbi” (which means Teacher), “where are you staying?”  39 He said to them, “Come and see.” They came and saw where he was staying; and they stayed with him that day, for it was about the tenth hour.  40 One of the two who heard John speak, and followed him, was Andrew, Simon Peter’s brother.  41 He first found his brother Simon, and said to him, “We have found the Messiah” (which means Christ).  42 He brought him to Jesus. Jesus looked at him, and said, “So you are Simon the son of John? You shall be called Cephas” (which means Peter).

Meditation: Who is Jesus for you? John calls Jesus the Lamb of God and thus signifies Jesus’ mission as the One who redeems us from our sins. The blood of the Passover Lamb (Exodus 12) delivered the Israelites from their oppression in Egypt and from the plague of death. The Lord Jesus freely offered up his life for us on the cross as the atoning sacrifice for our sins (1 Corinthians 5:7). The blood which he poured out for us on the cross cleanses, heals, and frees us from our slavery to sin, and from the “wages of sin which is death” (Romans 6:23) and the “destruction of both body and soul in hell” (Matthew 10:28).

It is significant that John was the son of the priest, Zachariah, who participated in the daily sacrifice of a lamb in the temple for the sins of the people (Exodus 29). In Jesus John saw the true and only sacrifice which could deliver us from bondage to sin, death, and the powers of hell. How did John know the true identity of Jesus, as the Son of God and Savior of the world (John 1:29)? The Holy Spirit revealed to John Jesus’ true nature, such that John bore witness that this is the Son of God. How can we be certain that Jesus is truly the Christ, the Son of the living God? The Holy Spirit makes the Lord Jesus Christ known to us through the gift of faith. God gives us freely of his Spirit that we may comprehend – with enlightened minds and eyes of faith – the great mystery and plan of God to unite all things in his Son, our Lord Jesus Christ.

“What do you seek?” 
John in his characteristic humility was eager to point beyond himself to the Christ (means Anointed One and Messiah). He did not hesitate to direct his own disciples to the Lord Jesus. When two of John’s disciples began to seek Jesus out, Jesus took the initiative to invite them into his company. He did not wait for them to get his attention. Instead he met them halfway. He asked them one of the most fundamental questions of life: “What are you looking for?” Jesus asks each one of us the same question:”What are you searching for? Do you know the meaning and purpose for your life?” Only God, the Father and Author of life, can answer that question and make our purpose fully known to us. That is why the Lord Jesus invites each one of us to draw near to himself. He wants us to know him personally – to know what he came to do for us and what he wants to offer us.

“Come and see” 
“Come and see” is the Lord’s invitation for each one of us to discover the joy of friendship and communion with the One who made us in love for love. Saint Augustine of Hippo reminds us that it is God, our Creator and Redeemer, who seeks us out, even when we are not looking for him: “If you hadn’t been called by God, what could you have done to turn back? Didn’t the very One who called you when you were opposed to Him make it possible for you to turn back?” It is God who initiates and who draws us to himself. Without his mercy and help we could not find him on our own.

When we find something of great value it’s natural to want to share the good news of our discovery with our family, friends, and neighbors. When Andrew met Jesus and discovered that he was truly the Messiah, he immediately went to his brother Simon and told him the good news. Andrew brought his brother to meet Jesus so he could “come and see” for himself. When Jesus saw Simon approaching he immediately reached out to Simon in the same way he had done for Andrew earlier. Jesus looked at Simon and revealed that he knew who Simon was and where he came from even before Simon had set his eyes on Jesus. Jesus gave Simon a new name which signified that God had a personal call and mission for him. Jesus gave Simon the name “Cephas” which is the Aramaic word for “rock”. Cephas is translated as Peter (Petros in Greek and Petrus in Latin) which also literally means “rock”.

To call someone a “rock” was one of the greatest compliments in the ancient world. The rabbis had a saying that when God saw Abraham, he exclaimed: “I have discovered a rock to found the world upon.” Through Abraham God established a nation for himself. Through faith Peter grasped who Jesus truly was – the Anointed One (Messiah and Christ) and the only begotten Son of God. The New Testament describes the church as a spiritual house or temple with each member joined together as living stones (see 1 Peter 2:5). Faith in Jesus Christ makes us into rocks or spiritual stones. The Holy Spirit gives us the gift of faith to know the Lord Jesus personally, power to live the gospel faithfully, and courage to witness the truth and joy of the Gospel to others. The Lord Jesus is ever ready to draw us to himself. Do you seek to grow in the knowledge and love of the Lord Jesus Christ?

“Lord Jesus Christ, fill me with the power of your Holy Spirit that I may grow in the knowledge of your great love and truth. Let your Spirit be aflame in my heart that I may joyfully seek to do your will in all things.”

Psalm 98:1,7-9

1 O sing to the LORD a new song, for he has done marvelous things!  His right hand and his holy arm  have gotten him victory.
7 Let the sea roar, and all that fills it; the world and those who dwell in it!
8 Let the floods clap their hands; let the hills sing for joy together
9 before the LORD, for he comes to judge the earth. He will judge the world with righteousness, and the peoples with equity.

Daily Quote from the early church fathers: The first disciples longing for the Messiah, by John Chrysostom (349-407 AD)

“Andrew, after having stayed with Jesus and after having learned what he did, did not keep the treasure to himself but hurries and races to his brother in order to let him know the good things Jesus has shared with him. But why hasn’t John mentioned what they talked about? How do we know this is why they ‘stayed with him’?… Observe what Andrew says to his brother, ‘We have found the Messiah, which is, being interpreted, the Christ.’ You see how, in a short time, he demonstrates not only the persuasiveness of the wise teacher but also his own longing that he had from the beginning. For this word, ‘we have found,’ is the expression of a soul that longs for his presence, looking for his coming from above, and is so ecstatic when what he is looking for happens that he hurries to tell others the good news. This is what brotherly affection, natural friendship, is all about when someone is eager to extend a hand to another when it comes to spiritual matters. Also see how he adds the article, for he does not say ‘Messiah’ but ‘the Messiah.’ They were expecting the Christ who would have nothing in common with the others.” (excerpt from HOMILIES ON THE GOSPEL OF JOHN 19.1)
Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA