Suy Niệm – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng – Ngày 5 Tháng 12 – Năm C – Daily Mass Thánh Lễ Online Video

Spread the love

Suy Niệm:    Gioan được tuyển chọn làm sứ ngôn của Chúa. Ông kêu gọi người ta trở về con đường ngay thẳng để đón nhận ơn cứu độ.

Với ơn gọi Kitô hữu, chúng ta cũng được trao sứ mệnh rao giảng sự công chính của Thiên Chúa. Xây dựng con đường chân lý hòa bình trong thế giới. Giữa một thế hệ muốn chối bỏ Thiên Chúa. Một thế hệ vong thân và đảo điên trong vô luân mất an bình. Người Kitô hữu đã phải làm gì? Và đã làm được gì? Gioan đã chu toàn nhiệm vụ tiền hô cho Ðấng Cứu Thế. Còn chúng ta, bao giờ sứ mệnh của chúng ta mới hoàn tất?

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, được mang danh là một Kitô hữu, sứ mệnh chúng con cũng thật cao cả và cũng thật nặng nề. Chúng con có thể an tâm được không khi chung quanh chúng con và thậm chí chính trong con người chúng con còn có những tranh chấp, gian tà? Chúng con có thể bình yên được không khi anh chị em chúng con vẫn còn hận thù, ganh ghét?

Lạy Chúa Giêsu, chúng con phải làm gì? Chúng con phải làm gì để xây dựng hòa bình? Chúng con phải làm gì cho nước tình yêu được lan tràn trên mặt đất để anh chị em chúng con sống trong an vui hạnh phúc? Lạy Chúa, chúng con không thể “bình chân như vại” khi sứ mệnh của chúng con chưa hoàn tất. Xin Chúa giúp chúng con. Amen.

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng – năm C

[one_half].
Bài Ðọc I: Br 5, 1-9   “Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi”.

Trích sách Tiên tri Barúc.

Hỡi Giêrusalem, hãy cởi áo tang chế và sầu khổ của ngươi, hãy mặc lấy sự huy hoàng và vinh quang đời đời của Chúa mà Chúa ban cho ngươi. Chúa sẽ mặc cho ngươi áo công lý, và đặt vương miện vĩnh cửu trên đầu ngươi. Vì chưng, Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi cho mọi kẻ trần gian. Vì Thiên Chúa sẽ đời đời gọi tên ngươi là Hoà bình trong công lý và Vinh dự trong hiếu nghĩa.

Hỡi Giêrusalem, hãy chỗi dậy, đứng nơi cao, và nhìn về hướng đông. Hãy nhìn con cái ngươi từ đông sang tây họp lại theo lệnh của Ðấng Thánh, họ hân hoan thấy Chúa nhớ đến họ. Họ bị quân thù dẫn đi xa ngươi, nhưng Chúa đã đem họ về cho ngươi trong vinh dự như các hoàng tử. Vì Chúa đã ra lệnh triệt hạ mọi núi cao và mọi đồi từ ngàn xưa, lấp đầy những hố sâu, để trái đất được bằng phẳng, hầu Israel vững vàng bước đi cao rao vinh quang Thiên Chúa.

Theo lệnh Chúa, những cánh rừng, những cây có hương thơm, đã cho Israel núp bóng, vì Chúa sẽ hân hoan lấy lòng từ bi và công bình của Người dẫn dắt Israel đến ánh vinh quang.  Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Ðáp: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan (c. 3).

Xướng: 1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. – Ðáp.

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. – Ðáp.

3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. – Ðáp.

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo. Họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Pl 1, 4-6. 8-11  “Anh em hãy ăn ở trong sạch và không đáng trách, cho đến ngày của Ðức Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Anh em thân mến, luôn luôn trong mọi lời cầu nguyện của tôi, tôi hân hoan khẩn cầu cho tất cả anh em, vì anh em đã thông phần vào việc rao giảng Phúc Âm từ ngày đầu cho tới nay. Tôi tin tưởng rằng Ðấng đã khởi đầu việc lành đó trong anh em, cũng sẽ hoàn tất cho đến ngày của Ðức Giêsu Kitô.

Vì Thiên Chúa làm chứng cho tôi rằng: tôi yêu mến tất cả anh em với tâm tình của Ðức Giêsu Kitô. Ðiều tôi cầu nguyện bây giờ là lòng bác ái của anh em ngày càng gia tăng trong sự thông biết và am hiểu, để anh em xác định những điều quan trọng hơn, để anh em được trong sạch và không đáng trách cho đến ngày của Ðức Kitô, anh em được Ðức Giêsu Kitô ban cho dư đầy hoa quả công chính, hầu tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa.  Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 3, 4. 6  Alleluia, alleluia! – Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 3, 1-6    “Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang địa.

Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: “Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.  Ðó là lời Chúa.

[/one_half]

[one_half]

Gospel Lk 3: 1-6

In the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar,
when Pontius Pilate was governor of Judea,
and Herod was tetrarch of Galilee,
and his brother Philip tetrarch of the region
of Ituraea and Trachonitis,
and Lysanias was tetrarch of Abilene,
during the high priesthood of Annas and Caiaphas,
the word of God came to John the son of Zechariah in the desert.
John went throughout the whole region of the Jordan,
proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins,
as it is written in the book of the words of the prophet Isaiah:
A voice of one crying out in the desert:
“Prepare the way of the Lord,
make straight his paths.
Every valley shall be filled
and every mountain and hill shall be made low.
The winding roads shall be made straight,
and the rough ways made smooth,
and all flesh shall see the salvation of God.”

[/one_half]

Daily Reading & Meditation

Sunday (December 5):  “The word of God came to John”
Gospel Reading:Luke 3:1-6

1 In the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis, and Lysanias tetrarch of Abilene, 2 in the high-priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John the son of Zechariah in the wilderness;  3 and he went into all the region about the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. 4 As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, “The voice of one crying in the wilderness:  Prepare the way of the Lord, make his paths straight. 5 Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low, and the crooked shall be made straight, and the rough ways shall be made smooth; 6 and all flesh shall see the salvation of God.”

Old Testament Reading:Baruch 5:1-9 (Deutero-canonical)

1 Take off the garment of your sorrow and affliction, O Jerusalem, and put on forever the beauty of the glory from God. 2 Put on the robe of the righteousness that comes from God; put on your head the diadem of the glory of the Everlasting; 3 for God will show your splendor everywhere under heaven. 4 For God will give you evermore the name, “Righteous Peace, Godly Glory.” 5 Arise, O Jerusalem, stand upon the height; look toward the east, and see your children gathered from west and east at the word of the Holy One, rejoicing that God has remembered them. 6 For they went out from you on foot, led away by their enemies; but God will bring them back to you, carried in glory, as on a royal throne. 7 For God has ordered that every high mountain and the everlasting hills be made low and the valleys filled up, to make level ground, so that Israel may walk safely in the glory of God. 8 The woods and every fragrant tree have shaded Israel at God’s command. 9 For God will lead Israel with joy, in the light of his glory, with the mercy and righteousness that come from him.

Meditation: Do you recognize the voice of the Lord speaking to you when you listen to the word of God in Scripture? Luke the evangelist tells us that the “word of God came to John in the wilderness” (Luke 3:2). Who was John the Baptist and what is the significance of the word which he received and delivered to the people of his day? Luke tells us that John was the son of Zechariah, a priest who served in the temple at Jerusalem. John stood at a pivotal juncture in the history of God’s dealing with his people. He bridged the Old and New Testaments, also known as the Old and New Covenants which God made with his people.

John was filled and led by the Spirit
John’s prophetic calling and mission preceded his conception and birth. The angel had announced to Zechariah that his barren wife will conceive a son, and “you shall call his name John,” and “he will be filled with the Holy Spirit even from his mother’s womb” (Luke 1:13,15).  When John received his name shortly after birth, his father prophesied that he would be “called the prophet of the Most High who will go before the Lord to prepare his ways” (Luke 1:76). John was called to be a prophet, a spokesman for God.

In dramatic fashion Luke tells us when John appeared on the world scene. Luke lists a few of the key reigning rulers in John’s era, including Tiberius Caesar of Rome (Luke 3:1). These rulers pale in reference to the man who now stood at the door of a new era of grace and salvation for the world. John’s mission was to prepare the way for God’s Anointed King who would come to establish God’s rule above all other kings and authorities. Luke emphasizes the universal call of the Gospel to all peoples without distinction. He quotes from the prophet Isaiah that “all flesh shall see the salvation of God” (Isaiah 40:5; 52:10).

John was a servant of God’s Word
How did John prepare for the coming of the Anointed (Messiah) King and Savior of the world? Luke tells us that “the word of God came to John” when he was dwelling in the wilderness of Judea (Luke 3:2). John was called from an early age to devote himself to prayer and to the word of God. John not only took the Scriptures to heart, he molded his life according to them, and made himself a servant of the Word of God. John was led by the Spirit into a barren and lonely place away from the noise and distractions of everyday life. There God taught John in the solitude of the desert and prepared him for a prophetic ministry that would turn the hearts of his people to receive their long-awaited Messiah.

In the ancient world when a king decided to tour his kingdom, he first sent his courier ahead to prepare the way. John is the courier and great herald of the Messiah King who proclaims to all the peoples that the impending reign of God is now very close at hand. Isaiah had long ago prophesied the role of the Forerunner of the Messiah (Isaiah 40:3-5). John undoubtedly took this word to heart as he searched the Scriptures and reflected on the word of God in the wilderness. When John began his public ministry he traveled throughout the region of Judea and preached a “baptism of repentance for the forgiveness of sins” (Luke 3:3).

Do you allow God’s Word to transform your life?
How can we, like John the Baptist, prepare ourselves for the coming of Jesus Christ – today and everyday and when he comes again to bring us fully into his everlasting kingdom? John the Baptist tells us that the first step is conversion and repentance (Matthew 3:2; Luke 3:7). Conversion involves receiving God’s word into our heart and mind and allowing his Word to change our attitudes and wrong ways of thinking and judging. Repentance is the deliberate turning away from sin (wrong-doing) and turning to God to receive his pardon, healing, and strength to do what is good and reject what is wrong.

John saw from a distance what Jesus the Messiah would accomplish through his death and resurrection – pardon for our sins, healing and restoration, and eternal life for all who would believe in the Lord Jesus. Are you hungry for the Word of God and do you allow God’s word to transform the way you think, speak, and live your life?

“Lord Jesus, you are the Word of God and the Savior of the world. Help me to receive your Word with expectant faith, and to live it with confident hope, and to proclaim it joyfully with love and boldness to all I meet.”

Psalms 126:1-6

1 When the LORD restored the fortunes of Zion, we were like those who dream.
2 Then our mouth was filled with laughter, and our tongue with shouts of joy;  then they said among the nations, “The LORD has done great things for them.”
3 The LORD has done great things for us; we are glad.
4 Restore our fortunes, O LORD, like the watercourses in the Negeb!
5 May those who sow in tears reap with shouts of joy!
6 He that goes forth weeping, bearing the seed for sowing, shall come home with shouts of joy, bringing his sheaves with him.

Daily Quote from the early church fathers: Touching Jesus by faith, by Augustine of Hippo, 430-543 A.D.

“Consider the text ‘And all flesh shall see the salvation of God’ (Luke 3:6). There is no difficulty at all in taking this to mean ‘And all flesh shall see the Christ of God.’ After all, Christ was seen in the body and will be seen in the body when he comes again to judge the living and the dead. Scripture has many texts showing that he is the ‘salvation of God,’ particularly the words of the venerable old man, Simeon, who took the child in his arms and said, ‘Now let your servant go in peace, O Lord, according to your word, because my eyes have seen your salvation’ (Luke 2:29-30).” (excerpt from CITY OF GOD 22.29)
Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA