Photo Sinh Hoạt Liên Đoàn LMTT / TGP-Los Angeles

Spread the love

Liên Minh Thánh Tâm Tổng Giáo Phận Los Angeles, Mừng Bổn Mạng 6/11/2016 tại St. Joan Arc – 11534 Gateway Blvd, Los Angeles, CA 90064 –

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2/14/2016 – Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm tại Dòng Chúa Cứu Thế – Baldwin Park

LMTT Tổng Giáo Phận Los Angeles 2015

Tĩnh Tâm Mùa Chay Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Liên Đoàn LMTT Tổng Giáo Phận Los Angeles –

LMTT, Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm TGP-Los Angeles Mừng Lễ Quan Thầy 6/02/2013

Liên Đoàn LMTT TGP-Los Angeles và Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Tĩnh Tâm Mùa Chay 2013

vncatholicla Công Giáo ‘s Albums Gallery (enter here):