Photo Ơn Gọi & Ơn Thiên Triệu

Spread the love

2017 Đại Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles Lần Thứ 31 – tại Hội Dòng Gardena, Los Angeles, California – Oct. 8, ..

 

2015 Đại Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles Lần Thứ 30

 

Hội Ơn Gọi & Đại Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles 10/04/2015 tại Gardena, California

Tuyên Khấn Trọn Đời & Ngân Khánh Khấn Dòng 7/05/2014 tại St. Catherine Labouré, Torrance

Hội Mến Thánh Giá Los Angeles – Đại Hội kỳ 27 Sept. 22, 2013

Lễ Truyền Chức Phó Tế Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Long June 8, 2013
vncatholicla Công Giáo ‘s Albums Gallery (enter here):