Bản Tin Nối Kết – Hàng Tuần – Weekly News Post

.Bản Tin Số 22495 – Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm C – Ngày 26/6/2022 Bản Tin Số 22494 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm C – Ngày 19/6/2022 Bản Tin Số 22493 – Chúa Chúa Ba Ngôi – Năm C – Ngày 12/6/2022 Bản Tin Số 22492 – Chúa Thánh Thần … [Read more…]

Video Photo Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn Mạng Cộng Đồng 11/17/2019

1. Photo 2019 Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam TGP/LA (photo by Vũ Kiên Trung) enter here: 2. Photo Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 11/17/2019 (photo by Brandon Phan) enter here: 3. Photo Lễ CTTĐVN do (photo by Dominique Nguyen) Enter here: 4. Video Hoạt Cảnh : Cộng Đồng CGVN/LA … [Read more…]