LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (17/09/2018 – 23/09/2018)

LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (17/09 – 23/09)

17/09: Thứ Hai trong tuần thứ 24 Thường Niên

            Thánh Robert Bellarmine, Giám mục, TSHT, Thánh
Emmanuen Nguyễn Văn Triệu, Linh mục, Tử đạo

            1Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10.

18/09: Thứ Ba trong tuần thứ 24 Thường Niên

            Thánh Đa-minh Trạch (Đoài), Linh mục, Tử đạo.

            1Cr 12,12-14.27-31°; Lc 7,11-17.

19/09: Thứ Tư trong tuần thứ 24 Thường Niên

            Thánh Gia-nu-a-ri-ô (Januarius), Giám mục, Tử đạo.

            1Cr 12,31-13,13; Lc 7,31-35.

21/08:  Thứ Sáu trong tuần thứ 24 Thường Niên

            THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN
MỪNG, lễ kính.

            Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

22/08:  Thứ By trong tuần thứ 24 Thường Niên

           Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

           1Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.

23/08: Chúa Nhật thứ 25 Thường Niên

Kn 2,12a.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *