Lịch Phụng Vụ Trong Tuần (23/07/2018 – 29/07/2018)

LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (23/07 – 29/07)

 

23/07: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Thường Niên

            Thánh Bi-git-ta, Nữ tu.

            Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42.

24/07: Thứ Ba trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Thường Niên

            Thánh Sa-ben Mac-lup (Sharbel Makhluf), Linh mục.

            Thánh Giu-se Phê-nan-đet Hiền (Joseph Fernandez), Linh
            mục (U1838), Tử đạo.

            Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.

 

25/07:  Thứ Tư trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Thường Niên

            THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.           

            2 Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

26/07:   Thứ Năm trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Thường Niên
Thánh Gio-a-kim và thánh An-na, song thân Đức Trinh nữ
            Ma-ri-a, lễ nhớ.

            Chân phước An-rê Phú Yên, Thầy giảng (U1644) Tử đạo. 

            Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17.                                                                                               

27/07:  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Thường Niên
Gr 3,14-17; Mt 13,18-23.

28/07:  Thứ By trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Thường Niên

           Gr 7,1-11; Mt 13,24-30.

29/07: Chúa Nhật thứ Mười Bảy Mùa Thường Niên

2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6, 1-15.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *