LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (16/07/2018 – 22/07/2018)

LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (16/07 – 22/07)

16/07: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Thường Niên

            Đức Mẹ núi Ca-mê-lô.

            Is 1,10-17; Mt 10,34 -11,1.

17/07: Thứ Ba trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Thường Niên

            Is 7,1-9; Mt 11,20-24.

 

18/07:  Thứ Tư trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Thường Niên

            Thánh Đa-minh Đinh Đạt, quân nhân (U1839), Tử đạo.

            Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.

 

19/07:   Thứ Năm trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Thường Niên
Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30. 23.                                                                                       

 

20/07:  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Thường Niên
Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.

 

21/07:  Thứ By trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Thường Niên

           Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.

 

22/07: Chúa Nhật thứ Mười Sáu Mùa Thường Niên

Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *