LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (25/06/2018 – 01/07/2018)

LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (25/06 – 01/07)

 

25/06: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Hai Mùa Thường Niên

            2V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5.

26/06: Thứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Thường Niên

            2V19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.

 

27/06:  Thứ Tư trong tuần thứ Mười Hai Mùa Thường Niên

            2V 22,8-13;23,1-3; Mt 7,15-20.

28/06:   Thứ Năm trong tuần thứ Mười Hai Mùa Thường Niên
Thánh I-rê-nê, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

             2 V 24,8-17; Mt 7,21-29.

29/06:  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Hai Mùa Thường Niên

            THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ

            Cv 12, 1-11; 2 Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19.

30/06:  Thứ By trong tuần thứ Mười Hai Mùa Thường Niên

            Ac 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17.

01/07: Chúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Thường Niên

Kn 1,13-15;2,23-24; 2 Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43

           (hoặc Mc 5,21-24.35b-43).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *