LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (28/05/2018 – 06/05/2018)

LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (28/05 – 06/05)

 

28/05: Thứ Hai trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm

            1 Pr 1:3-9; Tv 111:1-2,5-6,9,10; Mc 10:17-27

29/05: Thứ Ba trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm

            1 Pr 1:10-16; Tv 98:1,2-3,3-4; Mc 10:28-31

30/05:  Thứ Tư trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm

            1 Pr 1:18-25; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mc 10:32-45

31/05:  Thứ Năm trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm

            Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave

            1 Pr 2:2-5,9-12; Tv 100:2,3,4,5; Mc 10:46-52

01/06:  Thứ Sáu trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm

Thánh Justin, Tđ

1 Pr 4:7-13; Tv 96:10,11-12,13; Mc 11:11-26

 

02/06:  Thứ Bảy trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm

Gđt 63:2,3-4,5-6; Mc 11:27-33

03/06: CHÚA NHẬT Lễ Mình Máu Thánh Chúa

            Xh 24:3-8; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Dt 9:11-15; Mc
14:12-16,22-2

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *