Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018

Tĩnh Tâm

Phong Trào Cursillo, Ngành Việt Nam, TGP Los Angeles, xin kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Seour, và quý anh chị Cursillistas và gia đình bạn hữu cùng nhau đến tham dự

Tĩnh Tâm Mùa Chay tại:
St. Joseph Conference Evangelization Center
507 North Granada Avenue,
Alhambra, CA 91801. (626) 289-0223

Thời gian:  9:00 AM – 5:00 PM, Chúa Nhật ngày 11 tháng 3, năm 2018 (có Thánh Lễ)

TM Ban Điều Hành,                     Hiệp Thỉnh
Khối Hậu Cursillo           Linh Hướng PT Cursillo Micae Nguyễn Đình Tuấn    Lm. Phê-rô Ngô
Đình Thỏa, C.Ss. R.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *