LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (19/02/2018 – 25/02/2018)

19/02: Thứ Hai Tuần I mùa Chay .

                  Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.

 

20/02:   Thứ Ba Tuần I mùa Chay.

Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

21/02:   Thứ Tư Tuần I mùa Chay

Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, Giám mục, Tiến sỹ Hội Thánh.

                Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

 22/02:   Thứ Năm Tuần I mùa Chay

LỄ TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

23/02:  Thứ Sáu Tuần I mùa Chay

                  Thánh Pô-li-ca-pô, giám mục, tử đạo.

                  Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

24/02:  Thứ Bảy Tuần I mùa Chay

Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

25/02: CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *