Lịch Phụng Vụ Trong Tuần (09/10/2018 – 15/10/2018)

15/01: Thứ Hai Tuần II Thường Niên.

                  1Sm 15,16-23; Mc 2,18-22.

16/01:   Thứ Ba Tuần II Thường Niên.

1Sm 16,1-13; Mc 2,23-28.

17/01:   Thứ Tư Tuần II Thường Niên.

Thánh An-tôn, viện phụ, lễ nhớ.

                1Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6.

18/01:   Thứ Năm Tuần II Thường Niên.

1Sm 18,6-9; 19,1-7; Mc 3,7-12.

19/01:  Thứ Sáu Tuần II Thường Niên.

1Sm 24,3-21; Mc 3,13-19.

20/01:  Thứ Bảy Tuần I IThường Niên.

Thánh Pha-bi-a-nô, Giáo hoàng, tử đạo

                  Thánh Xê-bát-ti-a-nô, tử đạo

                  2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21.

21/01: CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN.

Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *