LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (16/10/2017 – 22/10/2017)

16/10: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Bảy Mùa Thường Niên

Thánh Hec-vic (Hedwig), Nữ tu.

                Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-côc (Alacoque), Trinh nữ.

                Rm 1,1-7; Lc 11,29-32.

17/10:   Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi  Bảy  Mùa Thường Niên

Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

Thánh Phan-xi-cô I-si-đô-rô Ga-de-lin Kính (Francois Isidore
Gagelin), Linh mục (U1833), Tử đạo.

Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.

18/10:   Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi  Bảy  Mùa Thường Niên

THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, lễ kính.

                2Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9.

19/10:   Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Bảy  Mùa Thường Niên

Thánh Gioan Bơ-rê-bớp, và Thánh I-xa-ác Gio-gơ, linh mục

               và các bạn, tử đạo.

               Thánh Phaolô Thánh giá, linh mục.

               Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.

20/10:  Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi  Bảy  Mùa Thường Niên

Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.

21/10:  Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi  Bảy  Mùa Thường Niên

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy.

               Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.

22/10: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Tám  Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Truyền Giáo.

Is 45,1.4-6; 1Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *