LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (25/09/2017 – 01/10/2017)

25/09: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi  Lăm Mùa Thường Niên

Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

26/09:   Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi  Lăm  Mùa Thường Niên

Thánh Cót-ma (Comas) và Thánh Đa-mi-a-nô (Damianus), TĐ

                Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.

27/09:   Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi  Lăm  Mùa Thường Niên

Thánh Vi-xen-tê Phao-lô [Vincent de Paul], Linh mục, lễ nhớ.

Er 9,5-9; Lc 9,1-6

28/09:   Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi  Lăm  Mùa Thường Niên

Thánh Ven-xet-lao, TĐThánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn, TĐ

               Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.

29/09:  Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi  Lăm  Mùa Thường Niên

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GAP-RI-EN VÀ RA-
PHA-EN, lễ kính

               Đn 7,9-10.13-14 (hoặc Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.

30/09:  Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi  Lăm Mùa Thường Niên

Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

               Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.

01/10: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Sáu Mùa Thường Niên

Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *