LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (11/09/2017 – 17/09/2017)

LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (11/09 – 17/09)

 

11/09: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi  Ba Mùa Thường Niên

Cl 1,24 – 2,3; Lc 6,6-11.

12/09:   Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi  Ba Mùa Thường Niên

Danh Rất Thánh Trinh Nữ Ma-ri-a.

                 Cl 2,6-15; Lc 6,12-19

13/09:   Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi  Ba  Mùa Thường Niên

Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Cl 3,1-11 ; Lc 6,20-26.

14/09:   Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi  Ba Mùa Thường Niên

Ds 21,4b-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17.

15/09:  Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi  Ba  Mùa Thường Niên

Đức Mẹ sầu bi, lễ nhớ.

                Hr 5,7-9 ; Ga 19,25-27 hoặc Lc 2,33-35

16/09:  Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi  Ba  Mùa Thường Niên

Thánh Co-nê-li-ô, Giáo hoàng, và thánh Sip-ri-a-nô, Giám mục,
Tử đạo, lễ nhớ.

               1Tm 1,15-17 ; Lc 6,43-49

17/09: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Bốn Mùa Thường Niên

Hc 27,30 – 28,7 ; Rm 14,7-9 ; Mt 18,21-35

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *