LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (21/07/2017 – 27/08/2017)

21/08: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi  Mùa Thường Niên

Thánh Piô X, Giáo Hoàng

                Tl 2:11-19; Tv 106:34-35,36-37,39-40,43,44; Mt 19:16-22

22/08:   Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi  Mùa Thường Niên

Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương

                  Tl 6:11-24; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 19:23-30

23/08:   Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi  Mùa Thường Niên

Tl 9:6-15; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mt 20:1-16

24/08:   Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi  Mùa Thường Niên

Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ

Tl 11:29-39; Tv 40:5,7-8,8-9,10; Mt 22:1-14

25/08:  Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi  Mùa Thường Niên

R 1:1,3-6,14-16,22; Tv 146:5-6,7,8-9,9,10; Mt 22:34-40

26/08:  Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi  Mùa Thường Niên

R 2:1-3,8-11; Tv 128:1-2,3,4,5; Mt 23:1-12

27/08: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mốt Mùa Thường Niên

Is 22:19-23; Tv 138:1-2,2-3,6-8; Rm 11:33-36; Mt 16:13-20

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *