LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (14/07/2017 – 20/08/2017)

14/08: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Chín Mùa Thường Niên

Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ

St 10:12-22; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mt 17:22-27

15/08:   Thứ Ba trong tuần thứ Mười Chín Mùa Thường Niên

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

St 31:1-832; Mt 18:1-5,10,12-14

16/08:   Thứ Tư trong tuần thứ Mười Chín Mùa Thường Niên

St 34:1-12; Tv 18:15-20

17/08:   Thứ Năm trong tuần thứ Mười Chín Mùa Thường Niên

Gs 3:7-11,13-17; Tv 114:1-2,3-4,5-6; Mt 18:21-19

18/08:  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Thường Niên

Gs 24:1-13; Tv 136:1-3,16-18,21-22,24; Mt 19:3-12

19/08:  Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Chín Mùa Thường Niên

Gs 24:14-29; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Mt 19:13-15

20/08: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Thường Niên

Is 56:1,6-7; Tv 67:2-3,5,6-8; Rm 11:13-15,29-32; Mt 15:21-28

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *