LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (10/07/2017 – 16/07/2017)

10/07: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Thường Niên

St 28:10-22; Tv 91:1-2,3-4,14-15; Mt 9:18-26

11/07:   Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Thường Niên

Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng

St 32:23-33; Tv 17:1,2-3,6-7,8,15; Mt 9:32-38

12/07:   Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Thường Niên

               St 41:55-57; Tv 33:2-3,10-11,18-19; Mt 10:1-7

13/07:  Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Thường Niên

St 44:18-21,23-29; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 10:7-15

14/07:  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Thường Niên

Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt

St 46:1-7,28-30; Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40; Mt 10:16-23

15/07:   Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Thường Niên

               Thánh Bonaventure, Gmtsht

St 49:29-33; Tv 105:1-2,3-4,6-7; Mt 10:24-33

16/07: Chúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Thường Niên

Is 55:10-11; Tv 65:10,11,12-13,14; Rm 8:18-23; Mt 13:1-23;

Mt 13:1-9

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *