LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (12/06/2017 –18/06/2017)

12/06: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Thường Niên

2 Cr 1:1-7; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 5:1-12

13/06:   Thứ Ba trong tuần thứ Mười Mùa Thường Niên

Thánh Antôn đệ Padua, Lmts

2 Cr 1:18-22; Tv 119:129,130,131,132,133,135; Mt 5:13-16

14/06:   Thứ Tư trong tuần thứ Mười Mùa Thường Niên

2 Cr 3:4-11; Tv 99:5,6,7,8,9; Mt 5:17-19

15/06:  Thứ Năm trong tuần thứ Mười Mùa Thường Niên

2 Cr 3:15; 2 Cr 4:1,3-6; Tv 85:9-10,11-12,12-13; Mt 5:20-26 16/06:  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Mùa Thường Niên

2 Cr 4:7-15; Tv 116:10-11,15-16,17-18; Mt 5:27-32

17/06:   Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Mùa Thường Niên

2 Cr 5:14-21; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mt 5:33-37

18/06: Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Đnl 8:2-3,14-16; Tv 147:12-13,14-15,19-20; 1 Cr 10:16-17; Ga 6:51-58

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *