LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (03/04/2017 – 09/04/2017)

03/4:  Thứ Hai Tuần Thứ Năm Mùa Chay

Ðn 13:1-9,15-17,19-30,33-62;Ðn 13:41-62 Tv 23:1-3,3-
4,5,6 Ga 8:1-11;Ga 8:12-20

04/4:  Thứ Ba Tuần Thứ Năm Mùa Chay

Thánh Isidore, Gmtsht

Ds 21:4-9 Tv 102:2-3,16-18,19-21 Ga 8:21-30

05/4:  Thứ Tư Tuần Thứ Năm Mùa Chay

Thánh Vincentê Ferrer, Lm

Ðn 3:14-20,91-92,95 Ðn 3:52,53,54,55,56 Ga 8:31-42

06/4:  Thứ Năm Tuần Thứ Năm Mùa Chay

St 17:3-9 Tv 105:4-5,6-7,8-9 Ga 8:51-59

07/4:  Thứ Sáu Tuần Thứ Năm Mùa Chay

Thánh Gioan Baotixita đệ Salê, Lm

Hc 20:10-13 Tv 18:2-3,3-4,5-6,7 Ga 10:31-42

08/4:  Thứ Bảy Tuần Thứ Năm Mùa Chay

Ed 37:21-28 Hc 31:10,11-12,13 Ga 11:45-57

09/4:  Chúa Nhật Lễ Lá

Is 50:4-7 Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24 Pl 2:6-11

Mt 26:14;27:66;Mt 27:11-54

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *