LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (06/2/2017 – 12/2/2017)

 

06/2:  Thứ Hai Tuần Thứ Năm Mùa Thường Niên

Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo

St 1:1-19 Tv 104:1-2,5-6,10,12,24,35 Mc 6:53-56

07/2:    Thứ Ba Tuần  Thứ Năm Mùa Thường Niên

St 1:20–2:4 Tv 8:4-5,6-7,8-9 Mc 7:1-13

08/2:    Thứ Tư Tuần  Thứ Năm Mùa Thường Niên

                Thánh Jerome Emiliani

St 2:5-9,15-17 Tv 104:1-2,27-28,29-30 Mc 7:14-23

09/2:    Thứ Năm Tuần  Thứ Năm Mùa Thường Niên

St 2:18-25 Tv 128:1-2,3,4-5 Mc 7:24-30

10/2:    Thứ Sáu Tuần  Thứ Năm Mùa Thường Niên

                 Thánh Scholastica, Đt

St 3:1-8 Tv 32:1-2,5,6,7 Mc 7:31-37

 11/2:    Thứ Bảy Tuần  Thứ Năm Mùa Thường Niên

Đức Mẹ Lộ Đức

St 3:9-24 Tv 90:2,3-4,5-6,12-13 Mc 8:1-10

12/2:    Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Thường Niên

Hc 15:16-21 Tv 119:1-2,4-5,17-18,33-34 1 Cr 2:6-10 Mt
5:17-37;Mt  5:20-22,27-28,33-34,37

Thánh Vịnh Tuần 2

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *