LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (21/11/2016 – 27/11/2016)

21/11:  Thứ Hai trong tuần Thứ Ba Mươi Ba Mùa Thường Niên

Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh

Kh 14:1-3,4-5 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Lc 21:1-4.Thánh Vịnh Tuần 2

 

22/11:    Thứ Ba trong tuần Thứ   Ba Mươi Ba Mùa Thường Niên

Thánh Cêcilia, Đttđ

Kh 14:14-19 Tv 96:10,11-12,13 Lc 21:5-11

23/11:   Thứ Tư trong tuần Thứ   Ba Mươi Ba Mùa Thường Niên

                 Thánh Clementô I, Ghtđ; Columban, Tu Viện Trường;
Chân Phước Miguel Pro, Lmtđ

Kh 15:1-4 Tv 98:1,2-3,7-8,9 Lc 21:12-19

24/11:   Thứ Năm trong tuần Thứ   Ba Mươi Ba Mùa Thường Niên
Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam

Kh 18:1-2,21-23;19:1-3,9 Tv 100:2,3,4,5 Lc 21:20-28

 

25/11 Thứ Sáu trong tuần Thứ  Ba Mươi Ba Mùa Thường Niên

                Kh 20:1-4,11–21:2 Tv 84:3,4,5-6,8 Lc 21:29-33

26/11 Thứ Bảy trong tuần Thứ  Ba Mươi Ba Mùa Thường Niên

Kh 22:1-7 Tv 95:1-2,3-5,6-7 Lc 21:34-36

 

27/11:  Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng

                 Is 2:1-5 Tv 122:1-2,3-4,45,6-7,8-9 Rm 13:11-14 Mt 24:37-44

                Thánh Vịnh Tuần 2

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *