LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (14/11/2016 – 20/11/2016)

14/11:  Thứ Hai trong tuần Thứ Ba Mươi Ba Mùa Thường Niên

Kh 1:1-4;2:1-5 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 18:35-43

 

15/11:    Thứ Ba trong tuần Thứ   Ba Mươi Ba Mùa Thường Niên – Thánh Albertô Cả, Gmtsht

Kh 3:1-6,14-22 Tv 15:2-3,3-4,5 Lc 19:1-10

 

16/11:   Thứ Tư trong tuần Thứ   Ba Mươi Ba Mùa Thường Niên – Thánh Margaret nước Tô Cách Lan; Gertrude, Đt

Kh 4:1-11 Tv 150:1-2,3-4,5-6 Lc 19:11-28

 

17/11:   Thứ Năm trong tuần Thứ   Ba Mươi Ba Mùa Thường Niên – Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
Kh 5:1-10 Tv 149:1-2,3-4,5-6,9 Lc 19:41-44

 

18/11:   Thứ Sáu trong tuần Thứ  Ba Mươi Ba Mùa Thường Niên – Lễ cung hiến đền thờ Thánh Phêrô & Phaolô Tđ

Kh 10:8-11 Tv 119:14,24,72,103,111,131 Lc 19:45-48

 

19/11:   Thứ Bảy trong tuần Thứ  Ba Mươi Ba Mùa Thường Niên – Kh 11:4-12 Tv 144:1,2,9-10 Lc 20:27-40

 

20/11:  Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Tư Mùa Thường Niên – Lễ Chúa Kitô Vua
2 Sm 5:1-3 Tv 122:1-2,3-4,45 Cl 1:12-20 Lc 23:35-43

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *