LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (15/08/2016 –21/08/2016)

15/08:   Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Thường Niên

               Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (không Buộc)
               Ed 24:15-24 Ðnl 32:18-19,20,21 Mt 19:16-22

 16/08:   Thứ Ba trong tuần  thứ Hai Mươi Mùa Thường Niên

Thánh Stêphanô nước Hung Gia Lợi
Ed 28:1-10 Ðnl 32:26-27,27-28,30,35-36 Mt 19:23-30

17/08:   Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Thường Niên

Ed 34:1-11 Tv 23:1-3,3-4,5,6 Mt 20:1-16

18/08:   Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Thường Niên
Thánh Jane Frances đệ Chantal, Tu Sĩ

Ed 36:23-28 Tv 51:12-13,14-15,18-19 Mt 22:1-14

19/08:  Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Thường Niên

Thánh Gioan Eudes, Lm

Ed 37:1-14 Tv 107:2-3,4-5,6-7,8-9 Mt 22:34-40

20/08:  Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Thường Niên
Thánh Bênađô, Gmtsht

Ed 43:1-7 Tv 85:9-10,11-12,13-14 Mt 23:1-12

21/08: Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Thường Niên

    Is 66:18-21 Tv 117:1,2 Dt 12:5-7,11-13 Lc 13:22-30

Thánh Vịnh Tuần 1

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *