LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (27/06/2016 –03/07/2016)

LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (27/06/2016 –03/07/2016)

 

 

27/06:   Thứ Hai trong tuần thứ Mười Ba Mùa Thường Niên

             Thánh Cyril thành Alexandria, Gmtđ

Am 2:6-10,13-16 Tv 50:16-17,18-19,20-21,22-23 Mt 8:18-22

28/06:   Thứ Ba trong tuần thứ Mười Ba Mùa Thường Niên

              Thánh Irenaeus, Gmtđ

Am 3:1-8;4:11-12 Tv 5:4-6,6-7,8 Mt 8:23-27

 

 

29/06:   Thứ Tư trong tuần thứ Mười Ba Mùa Thường Niên
Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ

Am 5:14-15,21-24 Tv 50:7,8-9,10-11,12-12,16-17 Mt 8:28-34

 

30/06:   Thứ Năm trong tuần thứ Mười Ba Mùa Thường Niên
Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Thành Rôma

Am 7:10-17 Tv 19:8,9,10,11 Mt 9:1-8

01/07:  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Ba Mùa Thường Niên
Chân Phước Junipero Serra, Lm Dòng
            Am 8:4-6,9-12 Tv 119:2,10,20,30,40,131 Mt 9:9-13

02/07:  Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Ba Mùa Thường Niên

   Am 9:11-15 Tv 85:9,11-12,13-14 Mt 9:14-17

03/07:  Chúa Nhật thứ Mười Bốn Mùa Thường Niên
             Is 66:10-14 Tv 66:1-3,4-5,6-7,16,20 Gl 6:14-18

Lc 10:1-12,17-20;10:1-9. Thánh Vịnh Tuần 2

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *