>> Cộng Đoàn Phục Sinh

Spread the love
San Gabriel Mission Church

San Gabriel Mission Church

Cộng Đoàn PHỤC SINH ™ San Gabriel Mission Church

Địa Chỉ: 428 S. Mission Dr. San Gabriel, CA 91776  ĐT: 626-457-3035
Web:  parish.sangabrielmissionchurch.org

Mục Vụ: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Long, SVD  ĐT: 626-457-3035

                         Lm. Phaolô Nguyễn Hoài Chương, SBD ĐT: 626-457-3035

Chủ Tịch: Ông Trần Minh Quân  ĐT: 626-285-5943

Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy
3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật