>> Cộng Đoàn An Phong

Spread the love
Sacred-Heart-Catholic-Church-Altadena

Sacred Heart Catholic Church Altadena

CĐ AN PHONG ™Sacred Heart Catholic Church Altadena

Địa Chỉ: 2889 N. Lincoln Ave., Altadena, CA 91001 ĐT:  626-794-2046
Web:  www.sacredheartaltadena.com

Liên Lạc:  Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thạch, C.Ss.R
ĐT:  713-835-9537

Chủ Tịch: Bà Đỗ Nguyễn Tuyết   ĐT:  626-487-4758

Lễ Chúa Nhật:  2:30pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:00pm – 2:30pm Chúa Nhật