Thánh Piô V, Giáo Hoàng (1504-1572) Kính ngày 30 tháng 4

Thánh Piô V, Giáo Hoàng (1504-1572)

Kính ngày 30 tháng 4

Thánh Piô V tên thật là Ghiliêri, sinh ngày 17/01/1504 tại làng Boscô (xứ Piémont) Alêsan. Thuở nhỏ, ngài phải đi chăn chiên, đến năm 13 tuổi mới được đi học. Ngài xin nhập dòng Ða Minh và được khấn trọng thể sau đó… Năm 1566, ngài được bầu làm Giáo Hoàng. Lên ngôi, ngài để ý ngay đến việc thánh hóa hàng giáo sĩ. Khiêm tốn nhưng rất cương quyết, ngài mở rộng lãnh vực hoạt động và đem lại hòa bình cho nhiều quốc gia… Ngài chết năm 1572 sau một cơn bệnh nặng, hưởng thọ 68 tuổi. Năm 1712, Ðức Clêmentê XI đã tôn phong ngài lên bậc Hiển Thánh.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *