Học Hỏi Sống Đạo – Chúa Nhật Thứ 20 Thường Niên Năm B

(tiếp theo số báo 18293) 

Hỏi: Ðiều gì đã xảy ra trong ngày lễ Ngũ tuần?

Đáp: Năm mươi ngày sau cuộc Phục sinh, vào lễ Ngũ tuần, Ðức Giêsu Kitô vinh hiển đã đổ tràn Thánh Thần và mạc khải Ngài là một Ngôi Vị Thiên Chúa, qua đó Ba Ngôi cực thánh được mạc khải trọn vẹn. Sứ vụ của Ðức Kitô và của Chúa Thánh Thần trở thành sứ vụ của Hội thánh, được sai đi công bố và loan truyền mầu nhiệm hiệp thông của Chúa Ba Ngôi.

 (Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011)   

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *