Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh tăng cường việc bảo vệ hình ảnh của Đức Giáo Hoàng

(23/2/2017)-   Ngày thứ Tư 22-02-2017, Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh đã ra thông cáo về việc bảo vệ hình ảnh của Đức Giáo Hoàng và các huy hiệu của Toà Thánh như sau:

“Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, trong các nhiệm vụ của mình, cũng có nhiệm vụ bảo vệ hình ảnh của Đức Thánh Cha, để sứ điệp của ngài có thể đến được với các tín hữu cách toàn vẹn và cá nhân ngài không bị lợi dụng.

Với cùng mục đích ấy, Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh bảo vệ các biểu tượng và các huy hiệu chính thức của Tòa Thánh, bằng những quy định thích hợp đã được dự liệu ở cấp độ quốc tế.

Để hoạt động bảo vệ ấy ngày càng hữu hiệu hơn đối với các mục tiêu đề ra, và để ngăn chặn những tình huống bất hợp pháp có thể có, Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh sẽ thực hiện triệt để các hoạt động theo dõi những cách thức sử dụng hình ảnh của Đức Giáo Hoàng và các huy hiệu của Toà Thánh, và nếu cần, sẽ can thiệp bằng những biện pháp thích hợp”.

 

(Theo Minh Đức, hdgmVietnam.org)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *