Suy Niệm – Chúa Nhật 4 Thường Niên – Jan. 29 – Năm A

Giuse
by

Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ  Ánh sáng và lửa    Dân chúng đang đi, và Tin mừng cũng nói cho chúng ta rằng Đức Giêsu đang dọc theo bờ hồ Galilê. Đó là một xác tín: chúng ta đang đi, chẳng có gì dừng lại trong cuộc sống và con tim chúng ta. Điều thiết yếu nằm ở chỗ hiện chúng ta là gì, chúng ta sẽ trở thành gì trong lòng những thay đổi ấy, và đối vói tín hữu chúng ta, điều thiết yếu thuộc về Đấng đang kêu gọi chúng ta, Ngài là Ánh sáng, Ngài ở trong tim chúng ta, Ngài là tình yêu không cưỡng được, Ngài đi trước chúng ta trên mỗi chặng đường đời, và Ngài luôn đồng hành với chúng ta. Đức Giêsu không bao giò bỏ rơi chúng ta. Sau khi kêu gọi bốn người đánh cá, Ngài sẽ sống với họ ba năm, rồi Ngài sẽ hiện diện dưới hình thức khác, như Ngài đang hiện diện với chúng ta hôm nay.

    Và chúng ta thật giống với họ: họ sẽ nản lòng, không muốn hiêu, thậm chí phản đối. Chúng ta cũng vậy, chúng ta đang vật lộn với những lo âu cho ngày mai… Đê họ có thể mãi mãi trở nên nhân chứng cho tình yêu, họ cần phải có Lễ Hiện Xuống và Chúa Thanh Thần, do Đức Giêsu gửi tới.

CHÚA NHẬT IV –   NĂM A  –  MỒNG HAI TẾT –  Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ

BÀI ĐỌC I: Xp 2, 3; 3, 12-13

“Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn”.

Trích sách Tiên tri Xôphônia.

Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa; hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, miệng chúng sẽ không nói lời phỉnh gạt, vì chúng sẽ được chăn dắt và nằm ngủ không bị quấy rầy. Đó là lời Chúa.

    ĐÁP CA: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10.

Đáp: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5,3).

1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. – Đáp.

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân; Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. – Đáp.

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Sion hỡi, Đức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác. – Đáp.

   BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 26-31

“Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em: Vì (trong anh em) không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá huỷ những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh vang trước mặt Người. Chính do Người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, Đấng do Thiên Chúa, đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hoá và sự cứu rỗi cho chúng ta, ngõ hầu, như đã chép: “Ai tự phụ, thì hãy tự phụ trong Chúa”. Đó là lời Chúa.

   ALLELUIA: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. – Alleluia.

   PHÚC ÂM: Mt 5, 1-12a

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”. Đó là lời Chúa.

 

 

Gospel Mt 5,1-12a

When he saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him. He began to teach them, saying: “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness,for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you [falsely] because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven.

Daily Reading & Meditation

Sunday (January 29): “Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven”
Scripture: Matthew 5:1-12a  

1 Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down his disciples came to him. 2 And he opened his mouth and taught them, saying: 3 “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. 4 “Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. 5 “Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. 6 “Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. 7 “Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. 8 “Blessed are the pure in heart, for they shall see God. 9 “Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. 10 “Blessed are those who are persecuted for righteousness’ sake, for theirs is the kingdom of heaven. 11 “Blessed are you when men revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. 12 Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven

Meditation: What is the good life which God intends for us? And how is it related with the ultimate end or purpose of life? Is it not our desire and longing for true happiness, which is none other than the complete good, the sum of all goods, leaving nothing more to be desired? Jesus addresses this question in his sermon on the mount. The heart of Jesus’ message is that we can live a very happy life. The call to holiness, to be saints who joyfully pursue God’s will for their lives, can be found in these eight beatitudes. Jesus’ beatitudes sum up our calling or vocation – to live a life of the beatitudes. The word beatitude literally means “happiness” or “blessedness”.

God gives us everything that leads to true happiness
What is the significance of Jesus’ beatitudes, and why are they so central to his teaching? The beatitudes respond to the natural desire for happiness that God has placed in every heart. They teach us the final end to which God calls us, namely the coming of God’s kingdom (Matthew 4:17), the vision of God (Matthew 5:8; 1 John 2;1), entering into the joy of the Lord (Matthew 25:21-23) and into his rest (Hebrews 4:7-11).  Jesus’ beatitudes also confront us with decisive choices concerning the life we pursue here on earth and the use we make of the goods he puts at our disposal.

Jesus’ tells us that God alone can satisfy the deepest need and longing of our heart. Teresa of Avila’s (1515-1582) prayer book contained a bookmark on which she wrote: Let nothing disturb you, let nothing frighten you. All things pass – God never changes. Patience achieves all it strives for. Whoever has God lacks nothing -God alone suffices.

Is God enough for you? God offers us the greatest good possible – abundant life in Jesus Christ (John 10:10) and the promise of unending joy and happiness with God forever. Do you seek the highest good, the total good, which is above all else?

The beatitudes are a sign of contradiction to the world’s way of happiness
The beatitudes which Jesus offers us are a sign of contradiction to the world’s understanding of happiness and joy. How can one possibly find happiness in poverty, hunger, mourning, and persecution? Poverty of spirit finds ample room and joy in possessing God as the greatest treasure possible. Hunger of the spirit seeks nourishment and strength in God’s word and Spirit. Sorrow and mourning over wasted life and sin leads to joyful freedom from the burden of guilt and spiritual oppression.

God reveals to the humble of heart the true source of abundant life and happiness. Jesus promises his disciples that the joys of heaven will more than compensate for the troubles and hardships they can expect in this world. Thomas Aquinas said: “No one can live without joy. That is why a person deprived of spiritual joy goes after carnal pleasures.” Do you know the happiness of hungering and thirsting for God alone?

“Lord Jesus, increase my hunger for you and show me the way that leads to everlasting peace and happiness. May I desire you above all else and find perfect joy in doing your will.”

Psalm 146:5-10

5 Happy is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the LORD his God,
6 who made heaven and earth, the sea, and all that is in them;  who keeps faith for ever;
7 who executes justice for the oppressed; who gives food to the hungry.  The LORD sets the prisoners free;
8 the LORD opens the eyes of the blind. The LORD lifts up those who are bowed down;  the LORD loves the righteous.
9 The LORD watches over the sojourners, he upholds the widow and the fatherless;  but the way of the wicked he brings to ruin.
10 The LORD will reign for ever, thy God, O Zion, to all generations.  Praise the LORD!

Daily Quote from the early church fathers: Perfect blessedness is humility of spirit, by Hilary of Poitiers (315-367 AD)

“‘Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.’ The Lord taught by way of example that the glory of human ambition must be left behind when he said, ‘The Lord your God shall you adore and him only shall you serve’ (Matthew 4:10). And when he announced through the prophets that he would choose a people humble and in awe of his words [Isaiah 66:2], he introduced the perfect Beatitude as humility of spirit. Therefore he defines those who are inspired as people aware that they are in possession of the heavenly kingdom… Nothing belongs to anyone as being properly one’s own, but all have the same things by the gift of a single parent. They have been given the first things needed to come into life and have been supplied with the means to use them.” (excerpt from commentary ON MATTHEW 4.2)

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *