Suy Niệm – Chúa Nhật 2 Mùa Chay – March 17 – Năm C

Joseph
by

Suy Niệm:   Trong Chúa lúc nào cũng tồn tại sức nhiệm vô biên, khi phát ra, người ta sững sờ, sợ hãi, sức mầu nhiệm ấy có thế chữa lành bệnh tật, đẩy lùi tà khí satan ám hại thường xuyên chúng ta. Để được sống trong luồng phát sóng yêu thương và quyền năng của Chúa, chúng ta phải tập làm quen với môi trường phát sóng bằng sống công chính, thiện hảo theo đường Chúa chỉ dạy trong Tin Mừng. Chỉ sống theo Chúa, với Chúa, và vì Chúa, chúng ta dần dần trở nên đồng dạng, đồng hình cùng Chúa. 

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhớ lời Chúa dạy để chúng con có thể hòa nhịp với cuộc sống tuyệt vời của Chúa, hầu trong ngày trình diện Chúa, chúng con không ngỡ ngàng, không bị đẩy lùi khỏi luồng sáng tinh sạch, vẹn tuyền của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con.

.
Chúa Nhật 2 Mùa Chay – năm C

Bài Ðọc I: St 15, 5-12. 17-18  “Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: “Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy đếm các ngôi sao”. Rồi Chúa nói tiếp: “Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế”. Abram tin vào Thiên Chúa, và vì đó ông được công chính.

Và Chúa lại nói: “Ta là Chúa, Ðấng dẫn dắt ngươi ra khỏi thành Ur của dân Calđê, để ban cho ngươi xứ này làm gia nghiệp”. Abram thưa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm sao con có thể biết con sẽ được xứ đó làm gia nghiệp?” Chúa đáp: “Ngươi hãy bắt một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một con chim gáy mái và một con bồ câu non”. Abram bắt tất cả những con vật ấy, chặt ra làm đôi, đặt phân nửa này đối diện với phân nửa kia; nhưng ông không chặt đôi các con chim. Các mãnh cầm lao xuống trên những con vật vừa bị giết, song ông Abram đuổi chúng đi. Lúc mặt trời lặn, Abram ngủ mê; một cơn sợ hãi khủng khiếp và u tối bao trùm lấy ông.

Khi mặt trời đã lặn rồi, bóng tối mịt mù phủ xuống, có một chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa những phần con vật bị chia đôi. Trong ngày đó, Chúa đã thiết lập giao ước với Abram mà nói rằng: “Ta ban xứ này cho miêu duệ ngươi, từ sông Ai-cập cho đến sông Eu-phrát”.  Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14

Ðáp: Chúa là sự sáng và là Ðấng Cứu Ðộ tôi. (c. 1a)

Xướng: 1) Chúa là sự sáng, là Ðấng Cứu Ðộ, tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? – Ðáp.

2) Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, xin thương xót và nhậm lời con. Về Chúa, lòng con tự nhắc lời: “Hãy tìm ra mắt Ta”.- Ðáp.

3) Và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa, xin Chúa đừng ẩn mặt xa con, xin đừng xua đuổi tôi tớ Ngài trong cơn thịnh nộ. Chúa là Ðấng phù trợ, xin đừng hất hủi con. – Ðáp.

4) Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa! – Ðáp.

Bài Ðọc II: Pl 3, 17 – 4, 1  “Kẻ tin tưởng tuyên xưng đức tin trong Chúa Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, Thánh Kinh nói gi? Lời ở kề trong miệng và trong lòng người.Ðó là lời đức tin mà chúng tôi rao giảng. Vì nếu miệng ngươi tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa, và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi. Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. Vì Thánh Kinh đã có nói: “Hễ ai tin vào Người sẽ không phải hổ thẹn”. Bởi lẽ không có sự phân biệt người Do-thái và Hy-lạp: Vì là cùng một Chúa của mọi người, Ngài rộng rãi đói với tất cả mọi người khẩn xin cùng Ngài. Vì mọi kẻ cầu khẩn Danh Ngài, đều được cứu độ.    Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 4,4b

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Phúc Âm: Lc 4, 1-13    “Chúa Kitô sẽ biến đổi thân xác chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê.

Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi, và hãy để mắt nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh em thấy nơi chúng tôi. Bởi chưng như tôi đã thường nói với anh em, và giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại, có nhiều người sống thù nghịch với thập giá Ðức Kitô. Chung cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của họ là cái bụng, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục; họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này.

Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi Ðấng Cứu Chuộc là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật suy phục Người.

Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm hoan lạc và triều thiên của tôi; anh em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa.    Ðó là lời Chúa.

Gospel Lk 9,28b-36

Jesus took Peter, John, and James
and went up the mountain to pray.
While he was praying his face changed in appearance
and his clothing became dazzling white.
And behold, two men were conversing with him, Moses and Elijah,
who appeared in glory and spoke of his exodus
that he was going to accomplish in Jerusalem.
Peter and his companions had been overcome by sleep,
but becoming fully awake,
they saw his glory and the two men standing with him.
As they were about to part from him, Peter said to Jesus,
“Master, it is good that we are here;
let us make three tents,
one for you, one for Moses, and one for Elijah.”
But he did not know what he was saying.
While he was still speaking,
a cloud came and cast a shadow over them,
and they became frightened when they entered the cloud.
Then from the cloud came a voice that said,
“This is my chosen Son; listen to him.”
After the voice had spoken, Jesus was found alone.
They fell silent and did not at that time
tell anyone what they had seen.

Daily Reading & Meditation   Sunday (March 17): Jesus transfigured in glory

Gospel Reading:   Luke 9:28-36

28 Now about eight days after these sayings he took with him Peter and John and James, and went up on the mountain to pray. 29 And as he was praying, the appearance of his countenance was altered, and his raiment became dazzling white. 30 And behold, two men talked with him, Moses and Elijah, 31 who appeared in glory and spoke of his departure, which he was to accomplish at Jerusalem. 32 Now Peter and those who were with him were heavy with sleep, and when they wakened they saw his glory and the two men who stood with him. 33 And as the men were parting from him, Peter said to Jesus, “Master, it is well that we are here; let us make three booths, one for you and one  for Moses and one for Elijah” — not knowing what he said. 34 As he said this, a cloud came and overshadowed them; and they were afraid as they entered the cloud. 35 And a voice came out of the cloud, saying, “This is my beloved Son [my Chosen]; listen to him!” 36 And when the voice had spoken, Jesus was found alone. And they kept silence and told no one in those days anything of what they had seen.

Old Testament Reading:  Genesis 15:5-12,17-18

5 And he brought him outside and said, “Look toward heaven, and number the stars, if you are able to number them.” Then he said to him, “So shall your descendants be.” 6 And he believed the LORD; and he reckoned it to him as righteousness. 7 And he said to him, “I am the LORD who brought you from Ur of the Chaldeans, to give you this land to possess.” 8 But he said, “O Lord GOD, how am I to know that I shall possess it?” 9 He said to him, “Bring me a heifer three years old, a she-goat three years old, a ram three years old, a turtledove, and a young pigeon.” 10 And he brought him all these, cut them in two, and laid each half over against the other; but he did not cut the birds in two. 11 And when birds of prey came down upon the carcasses, Abram drove them away. 12 As the sun was going down, a deep sleep fell on Abram; and lo, a dread and great darkness fell upon him. 17 When the sun had gone down and it was dark, behold, a smoking fire pot and a flaming torch passed between these pieces. 18 On that day the LORD made a covenant with Abram, saying, “To your descendants I give this land, from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates

Meditation: What can blind us or keep us from recognizing God’s glory in our lives? Sin and unbelief for sure! Faith enables us to see what is hidden or unseen to the naked eye. Through the eyes of faith Abraham recognized God and God’s call on his life. He saw from afar not only what God intended for him, but for his descendants as well – an everlasting covenant of friendship and peace with the living God (Genesis 15:18). Abraham is the father of faith because he put his hope in the promises of God. Faith makes us taste in advance the light of God’s glory when we shall see him face to face (1 Corinthians 13:12; 1 John 3:2).

The Lord Jesus reveals his glory in fulfilling his Father’s will
Are you prepared to see God’s glory? God is eager to share his glory with us! We get a glimpse of this when the disciples see Jesus transfigured on the mountain. Jesus’ face changed in appearance and his clothing became dazzling white (Mark 9:2,3).

When Moses met with God on Mount Sinai the skin of his face shone because he had been talking with God (see Exodus 34:29). Paul says that the Israelites could not look at Moses’ face because of its brightness (2 Corinthians 3:7). In the Gospel account Jesus appeared in glory with Moses, the great lawgiver of Israel, and with Elijah, the greatest of the prophets, in the presence of three of his beloved apostles – Peter, James, and John.

What is the significance of this mysterious appearance? Jesus went to the mountain knowing full well what awaited him in Jerusalem – his betrayal, rejection and crucifixion. Jesus very likely discussed this momentous decision to go to the cross with Moses and Elijah. God the Father also spoke with Jesus and gave his approval: This is my beloved Son; listen to him. The Father glorified his son because he obeyed. The cloud which overshadowed Jesus and his apostles fulfilled the dream of the Jews that when the Messiah came the cloud of God’s presence would fill the temple again (see Exodus 16:10, 19:9, 33:9; 1 Kings 8:10; 2 Maccabees 2:8).

The Lord wants to share his glory with each of us
The Lord Jesus not only wants us to see his glory – he wants to share this glory with us. And Jesus shows us the way to the Father’s glory: follow me – obey my words – take the path I have chosen for you and you will receive the blessings of my Father’s kingdom – your name will be written in heaven.

Jesus succeeded in his mission because he went to Calvary so that Paradise would be restored to us once again. He embraced the cross to obtain the crown of glory that awaits each one of us, if we will follow in his footsteps.

Origen (185-254 AD), an early church bible scholar and writer, shows us how the transfiguration can change our lives:

“When he is transfigured, his face also shines as the sun that he may be manifested to the children of light who have put off the works of darkness and put on the armor of light, and are no longer the children of darkness or night but have become the sons of day, and walk honestly as in the day. Being manifest, he will shine unto them not simply as the sun, but as demonstrated to be the sun of righteousness.”

Stay awake spiritually – Don’t miss God’s glory and action 
Luke’s Gospel account tells us that while Jesus was transfigured, Peter, James, and John were asleep (Luke 9:32)! Upon awakening they discovered Jesus in glory along with Moses and Elijah. How much do we miss of God’s glory and action because we are asleep spiritually?  There are many things which can keep our minds asleep to the things of God: Mental lethargy and the “unexamined life” can keep us from thinking things through and facing our doubts and questions. The life of ease can also hinder us from considering the challenging or disturbing demands of Christ.  Prejudice can make us blind to something new the Lord may have for us. Even sorrow can be a block until we can see past it to the glory of God.

Are you spiritually awake? Peter, James, and John were privileged witnesses of the glory of Christ. We, too, as disciples of Christ are called to be witnesses of his glory. We all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being changed into his likeness from one degree of glory to another; for this comes from the Lord who is the Spirit (2 Corinthians 3:18). The Lord wants to reveal his glory to us, his beloved disciples. Do you seek his presence with faith and reverence?

“Lord Jesus, keep me always alert to you, to your presence in my life, and to your life-giving word that nourishes me daily. Let me see your glory.”

Psalm 27:1, 7-9, 13-14

1 The LORD is my light and my salvation; whom shall I fear?  The LORD is the stronghold of my life;  of whom shall I be afraid?
7 Hear, O LORD, when I cry aloud, be gracious to me and answer me!
8 You have said, “Seek my face.” My heart says to you, “Your face, LORD, do I seek.”
9 Hide not your face from me. Turn not your servant away in anger, you who have been my help.  Cast me not off, forsake me not, O God of my salvation!
13 I believe that I shall see the goodness of the LORD in the land of the living!
14 Wait for the LORD; be strong, and let your heart take courage;  yes, wait for the LORD!

Daily Quote from the early church fathersThe transfiguration of Jesus, by Jerome (347-420 AD)

“Do you wish to see the transfiguration of Jesus? Behold with me the Jesus of the Gospels. Let him be simply apprehended. There he is beheld both ‘according to the flesh’ and at the same time in his true divinity. He is beheld in the form of God according to our capacity for knowledge. This is how he was beheld by those who went up upon the lofty mountain to be apart with him. Meanwhile those who do not go up the mountain can still behold his works and hear his words, which are uplifting. It is before those who go up that Jesus is transfigured, and not to those below. When he is transfigured, his face shines as the sun, that he may be manifested to the children of light, who have put off the works of darkness and put on the armor of light (Romans 13:12). They are no longer the children of darkness or night but have become the children of day. They walk honestly as in the day. Being manifested, he will shine to them not simply as the sun but as he is demonstrated to be, the sun of righteousness.” (excerpt from COMMENTARY ON MATTHEW 12.37.10)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *