Suy Niệm – Chúa Nhật 33 Thường Niên – November 18 – Năm B

Joseph
by

Suy Niệm: Trong ngày sau hết, ngày Con Người đến trong vinh quang đầy quyền năng. Ngày Ðức Giêsu trở lại để đưa nhân loại chúng ta về cùng Thiên Chúa. Ngài đến triệu tập những người được tuyển chọn từ khắp muôn nơi. Ðể cho họ được hưởng hạnh phúc vĩnh viễn bên Ngài.

Những ai là người được tuyển chọn? Ai sẽ được cứu? Tin Mừng Ga 3,16 quả quyết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”. Vì thế, tất cả chúng ta đều được cứu, nếu chúng ta muốn. Nếu muốn thì hãy tin vào Ðức Giêsu Con của Thiên Chúa.

Cầu Nguyện: Lạy Cha, chúng con thường sợ hãi khi nghĩ đến ngày phán xét. Chúng con hay sợ bị phạt trong hỏa ngục. Một hình ảnh lệch lạc khi nghĩ đến Cha uy nghi, nghiêm khắc làm chúng con khiếp sợ. Thế nhưng Kinh Thánh đã mạc khải cho chúng con biết: Còn gì quý hơn Con Một của Cha? Thế mà Cha đã ban cho chúng con, thì Cha còn tiếc gì với chúng con nữa? Cha yêu thương chúng con, không phải Cha phạt chúng con. Nhưng đúng hơn, chúng con đã lạm dụng tự do để chọn cho mình nỗi bất hạnh.

..

Chúa Nhật 33 Thường Niên – Năm B

Bài Ðọc I: Ðn 12, 1-3   “Khi ấy dân ngươi sẽ được cứu thoát”.

Bài trích sách Tiên tri Ðaniel.

Khi ấy, tổng lãnh sứ thần Micae sẽ chỗi dậy can thiệp cho con cái dân ngươi, đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy đến từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ. Trong thời kỳ ấy dân ngươi, hễ ai đã có ghi tên trong sách, sẽ được cứu thoát.

Nhiều kẻ an giấc trong bụi đất sẽ chỗi dậy; có người sẽ được hưởng phúc trường sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời.

Những người thông minh sẽ sáng chói như ánh sáng vòm trời, và những kẻ khuyên dạy sự công chính cho nhiều người, sẽ nên như các vì tinh tú tồn tại muôn ngàn đời.  Ðó là lời Chúa.
 

Ðáp Ca: Tv 15, 5 và 8. 9-10. 11

Ðáp: Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa (c. 1).

Xướng: 1) Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Người nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng. – Ðáp.

2) Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong âm phủ, cũng không để thánh nhân của Người thấy điều hư nát. – Ðáp.

3) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh: sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời! – Ðáp.
 

Bài Ðọc II: Dt 10, 11-14. 18   “Người đã làm cho những kẻ được thánh hoá nên hoàn hảo đến muôn đời”.

Bài trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Trong khi mọi tư tế hằng ngày đứng gần bàn thờ chu toàn chức vụ mình và hiến dâng cũng ngần ấy của lễ nhiều lần, nhưng không bao giờ xoá được tội lỗi, còn Người khi dâng xong của lễ duy nhất đền tội, đã ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời, và từ đây, Người chờ đợi cho đến khi thù địch bị đặt làm bệ dưới chân Người. Vì chưng, nhờ việc hiến dâng duy nhất mà Người đã làm cho những kẻ được thánh hoá nên hoàn hảo đến muôn đời. Vậy nơi nào tội lỗi được thứ tha, thì không còn việc dâng của lễ đền tội nữa. Ðó là lời Chúa.
 

Alleluia: Kh 2, 10c

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ngươi hãy giữ lòng trung thành cho đến chết, thì Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống”. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 13, 24-32    “Người sẽ quy tụ những người được tuyển chọn từ khắp bốn phương trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự đến trên đám mây với đầy quyền năng và vinh quang. Và bấy giờ Người sẽ sai các thiên thần của Người đi quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái đất. Nhìn vào cây vả, các con hãy tìm hiểu dụ ngôn này. Khi nó đâm chồi nảy lộc, các con biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con nhìn thấy tất cả những điều đó xảy ra, thì các con hãy biết là Người đã tới gần ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các con: Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi.

“Còn về ngày đó hay giờ đó, thì không một ai biết được, dù các thiên thần trên trời, dù Con Người cũng chẳng biết, chỉ có mình Cha biết thôi”.  Ðó là lời Chúa.

Gospel Mk 13,24-32

Jesus said to his disciples:
“In those days after that tribulation
the sun will be darkened,
and the moon will not give its light,
and the stars will be falling from the sky,
and the powers in the heavens will be shaken.

“And then they will see ‘the Son of Man coming in the clouds’
with great power and glory,
and then he will send out the angels
and gather his elect from the four winds,
from the end of the earth to the end of the sky.

“Learn a lesson from the fig tree.
When its branch becomes tender and sprouts leaves,
you know that summer is near.
In the same way, when you see these things happening,
know that he is near, at the gates.
Amen, I say to you,
this generation will not pass away
until all these things have taken place.
Heaven and earth will pass away,
but my words will not pass away.

“But of that day or hour, no one knows,
neither the angels in heaven, nor the Son, but only the Father.”

Daily Reading & Meditation

Sunday (November 18): “The Son of man will come with great power and glory
Scripture:Mark 13:24-32

24 “But in those days, after that tribulation, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, 25 and the stars will be falling from heaven, and the powers in the heavens will be shaken. 26 And then they will see the Son of man coming in clouds with great power and glory. 27 And then he will send out the angels, and gather his elect from the four winds, from the ends of the earth to the ends of heaven.
28 “From the fig tree learn its lesson: as soon as its branch becomes tender and puts forth its leaves, you know that summer is near. 29 So also, when you see these things taking place, you know that he is near, at the very gates. 30 Truly, I say to you, this generation will not pass away before all these things take place. 31 Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. 32 “But of that day or that hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father.

Old Testament Reading: Daniel 12:1-3

1 At that time shall arise Michael, the great prince who has charge of your people. And there shall be a time of trouble, such as never has been since there was a nation till that time; but at that time your people shall be delivered, every one whose name shall be found written in the book. 2 And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. 3 And those who are wise shall shine like the brightness of the firmament; and those who turn many to righteousness, like the stars for ever and ever.

Meditation: Do you recognize the signs of God’s kingdom – signs that point to his power and action in our lives and in the world around us? The Lord Jesus came to bring us the kingdom of God and to set us free from bondage to sin, death, and destruction and from the powers of the evil one who tempts us through lies and deception.

The Lord is preparing us for his return
Jesus told his first disciples that it was for their benefit that he return to his Father in heaven in order for the Holy Spirit to come (John 16:7) and fill the earth with the fire of God’s love, truth, and glory. The Lord Jesus in every age fills his people with the power of the Holy Spirit so that each one of us can hear his voice, understand his truth, and sow the seeds of his word – the good news of the Gospel – wherever he sends us. The Lord Jesus is preparing his people for his return – for the day of “tribulation” and “shaking” when he will appear “coming in clouds with great power and glory” (Mark 13:25-26).

What did Jesus mean when he spoke about a time of tribulation, shaking, and the “Son of man coming with great power and glory”? The title Jesus most frequently used to describe his mission was the “Son of Man” (Mark 13:26). This title is a direct reference to the prophetic vision in the Book of Daniel, chapter 7:

13  I saw in the night visions, and behold, with the clouds of heaven there came one like a son of man, and he came to the Ancient of Days and was presented before him. 14 And to him was given dominion and glory and kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him; his dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed.

The image of a “Son of man coming with the clouds of heaven” is taken from the vision of the prophet Daniel (Daniel 7:13-14). Daniel’s vision is a royal investiture of a human king before God’s throne. This king, whose authority comes from God, is given power to rule over “all peoples, nations, and languages” (Daniel 7:14). The kingdom which he comes to establish cannot be broken or destroyed because it is built on the foundation of God’s justice, truth, and holiness.

The day of the Lord’s return will be unlike any other moment in time, history, and destiny for the human race and our place in God’s creation. Then the “stars of heaven will fall and all will be shaken” before the presence of the Lord when he comes. Then the peoples of the earth and their rulers will know who is the true King and Ruler over all.

Jesus’ first coming was a rescue mission – to free the human race from slavery to sin and Satan – the father of lies. His second coming will be the final completion of his mission when he will “make all things new” – a new heavens and a new earth – after he has put down the last enemy which is death and restores our lowly bodies to immortality when death will be no more (Daniel 12:2-3).

The sign of the budding fig tree
What lesson does the Lord Jesus want us to learn from the parable of the budding fig tree? The fig tree was a common and important source of food for the Jews. It bore fruit twice a year, in the autumn and in the early spring. The prophet Joel mentions its fruit-bearing as a sign of favor from the Lord (Joel 2:22). The Talmud (a Jewish commentary and instruction on the Torah or Five Books of Moses) said that the first fruit came the day after Passover. The Jews believed that when the Messiah came he would usher in the kingdom of God at Passover time.

This parable foretells the joy of God’s kingdom – the joy of new life and the promise of a new age of peace and blessing. The signs of spring are evident for all who can see. Just so are the signs of God’s kingdom. The “budding” of God’s kingdom begins first in the hearts of those who are receptive to God’s word. Those who trust in God’s word will bear the fruits of his kingdom. And what are the fruits of that kingdom? “The kingdom of God ..is righteousness and peace and joy in the Holy Spirit (Romans 14:17).

The first-fruits of the kingdom in our present lives
The first coming of the Lord Jesus is inseparably linked with his second coming at the end of this present age. We do not know the day or hour when the Lord will return again in glory. But now in this present age we can experience the first-fruits of the kingdom of God – the abundant new life in the Holy Spirit who dwells within us, and the fruits of the Spirit – love, peace, joy, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control (Galatians 5:22-23) and so many other qualities which the Spirit works within us – thus enabling us to love and serve others with tenderhearted mercy, patience, and goodness. Do you know and experience in your life the first-fruits of the kingdom of God?

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit that I may radiate the joy of your kingdom and the fire of your love to all I meet and serve. Direct my life to the glory of your name and to the coming of your kingdom.”

Psalm 16:5,8-11

5 The LORD is my chosen portion and my cup; you hold my lot.
8 I keep the LORD always before me; because he is at my right hand, I shall not be moved.
9 Therefore my heart is glad, and my soul rejoices; my body also dwells secure.
10 For you do not give me up to Sheol, or let your godly one see the Pit.
11 You show me the path of life; in your presence there is fulness of joy, in your right hand are pleasures for evermore.

Daily Quote from the early church fathers: My words shall not pass away, by Gregory the Great (540-604 AD)

“Nothing of this world is more durable than the heavens and the earth, and nothing in the order of nature passes away more quickly than speech. Words, as long as they are incomplete, are not yet words. Once completed they cease utterly to be. In fact they cannot be perfected except by their own passing away. Therefore he says: ‘Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass.’ As if he were openly to say: all that seems to you enduring and unchangeable is not enduring and without change in eternity. And everything of mine that seems to pass away is enduring and without change. My speech, that seems to pass away, utters thoughts (sententiae manentes) which endure forever.” (excerpt from  HOMILIES 1)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *