Suy Niệm – Chúa Nhật 22 Thường Niên – Sept. 02 – Năm B

Joseph
by

Suy Niệm: Người biệt phái và ký lục chất vấn Ðức Giêsu vì các môn đệ của Ngài không rửa tay trước khi ăn theo lệ truyền. Ðức Giêsu thẳng thắn vạch rõ cho họ từng vấn đề: Nếu so sánh luật Chúa và lệ truyền của tiền nhân, luật Chúa quan trọng và buộc phải giữ cặn kẽ hơn.

Hơn nữa, trong cách giữ luật Chúa, chỉ giữ theo hình thức chưa phải là đã giữ trọn luật. Giữ luật vì tinh thần luật – cách giữ luật đó mới hoàn chỉnh. Thiên Chúa thấu suốt tận đáy tâm hồn chúng ta. Chỉ Thiên Chúa đánh giá mới chân thật, công bình.

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa, ở đời chúng con thường đóng kịch với nhau. Chúng con thường tô son đánh phấn khi đến với nhau. Chúng con sống hình thức, giả tạo với nhau và ngay cả với Cha. Cha là chân lý, là sự thật chắc chắn Cha không thể chấp nhận được cách sống của chúng con. Xin Cha sửa lại con người chúng con. Xin giúp chúng con biết sống chân thành với Cha, với chính chúng con và với anh chị em chúng con. Chỉ khi nào chúng con biết sống theo sự thật, chúng con mới xứng đáng là con của Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

.
Chúa Nhật 22 Thường Niên – năm B

Bài Ðọc I: Ðnl 4, 1-2. 6-8

“Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê nói với dân chúng rằng: “Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi. Các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: ‘Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt’. Không một dân tộc nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, khi chúng ta kêu cầu Người. Có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính, và bộ luật như ta trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không?”

“Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi đừng quên và đừng để lòng xao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy”. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 4c-5

Ðáp: Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a)

Xướng: 1) Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống. – Ðáp.

2) Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa. – Ðáp.

3) Người dẫu thề điều chi bất lợi, cũng không thay đổi, không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Gc 1, 17-18. 21b-22. 27

“Anh em hãy thực thi lời đã nghe”.

Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi Người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật.

Cho nên anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác, anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.

Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này.  Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 5

Alleluia, Alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người’. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người”.

Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế”.  Ðó là lời Chúa.

Gospel Mk 7,1-8.14-15.21-23

When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem
gathered around Jesus,
they observed that some of his disciples ate their meals
with unclean, that is, unwashed, hands.
–For the Pharisees and, in fact, all Jews,
do not eat without carefully washing their hands,
keeping the tradition of the elders.
And on coming from the marketplace
they do not eat without purifying themselves.
And there are many other things that they have traditionally observed,
the purification of cups and jugs and kettles and beds. —
So the Pharisees and scribes questioned him,
“Why do your disciples not follow the tradition of the elders
but instead eat a meal with unclean hands?”
He responded,
“Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written:
This people honors me with their lips,
but their hearts are far from me;
in vain do they worship me,
teaching as doctrines human precepts.
You disregard God’s commandment but cling to human tradition.”

He summoned the crowd again and said to them,
“Hear me, all of you, and understand.
Nothing that enters one from outside can defile that person;
but the things that come out from within are what defile.

“From within people, from their hearts,
come evil thoughts, unchastity, theft, murder,
adultery, greed, malice, deceit,
licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly.
All these evils come from within and they defile.”

Daily Reading & Meditation

Sunday (September 02):  Out of the heart come evil thoughts
Scripture:  Mark 7:1-8, 14-15, 21-23

1 Now when the Pharisees gathered together to him, with some of the scribes, who had come from Jerusalem, 2 they saw that some of his disciples ate with hands defiled, that is, unwashed. 3 (For the Pharisees, and all the Jews, do not eat unless they wash their hands, observing the tradition of the elders; 4 and when they come from the market place, they do not eat unless they purify themselves; and there are many other traditions which they observe, the washing of cups and pots and vessels of bronze.) 5 And the Pharisees and the scribes asked him, “Why do your disciples not live according to the tradition of the elders, but eat with hands defiled?” 6 And he said to them, “Well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, `This people honors me with their lips, but their heart is far from me; 7 in vain do they worship me, teaching as doctrines the precepts of men.’ 8 You leave the commandment of God, and hold fast the tradition of men.”
14 And he called the people to him again, and said to them, “Hear me, all of  you, and understand: 15 there is nothing outside a man which by going into him can defile him; but the things which come out of a man are what defile him.”
21 For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, fornication, theft, murder, adultery, 22 coveting, wickedness, deceit, licentiousness, envy, slander, pride, foolishness. 23 All these evil things come from within, and they defile a man.“Meditation: Which is more important to God – clean hands or a clean mind and heart? The Scribes and Pharisees were upset with Jesus because he allowed his disciples to break with their ritual traditions by eating with unclean hands. They sent a delegation all the way from Jerusalem to Galilee to bring their accusation in a face-to-face confrontation with Jesus. Jesus dealt with their accusation by going to the heart of the matter – by looking at God’s intention and purpose for the commandments.

Allow God’s word to shape your heart and intentions
Jesus explains that they void God’s command because they allow their hearts and minds to be clouded by their own notions of what is true religion. Jesus accuses them specifically of two things. First of hypocrisy. Like actors, who put on a show, they appear to obey God’s word in their external practices while they inwardly harbor evil desires and intentions.

Allow God’s word to change your way of thinking
Secondly, he accuses them of abandoning God’s word by substituting their own arguments and ingenious interpretations for what God requires. They devised clever arguments based on their own thoughts rather than on God’s word. Jesus refers them to the prophecy of Isaiah (29:31) where the prophet accuses the people of his day for honoring God with their lips while their hearts were far away from choosing and doing what God asked of them.

Uproot wrong thoughts and attitudes before they grow
Where does evil spring from and what’s the solution for eliminating it from our lives? Jesus deals with this issue in response to the religious leaders’ concern with ritual defilement – making oneself unfit to offer acceptable sacrifice and worship to God. The religious leaders were concerned with avoiding ritual defilement, some no doubt out of fear of God, and others out of fear of pleasing other people.

Jesus points his listeners to the source of true defilement – evil desires which come from inside a person’s innermost being. Sin does not happen. It first springs from the innermost recesses of our thoughts and intentions, from the secret desires which only the individual soul can conceive.

Only Jesus can free us from sin and guilt 
God in his mercy sent his Son Jesus Christ to free us from our sinful cravings and burden of guilt, and to restore us to wholeness of life and goodness. But to receive his mercy and healing, we must admit our faults and ask for his forgiveness. “If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just, and will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness” (1 John 1:8-9).

Let Jesus be the master of your heart and desires 
When Cain was jealous of his brother, Abel, God warned him to guard his heart: “Sin is couching at the door; it’s desire is for you, but you must master it” (Genesis 4:7). Do you allow any sinful desires to enter the door of your heart and mind? We do not need to entertain or give in to sinful desires or thoughts, but instead, through the grace of God, we can choose to put them to death rather than allow them to be the master who controls our way of thinking, feeling, and acting.

The Holy Spirit helps us in our weakness 
Only God can change our hearts and make them clean and whole through the power of the Holy Spirit. Like a physician who probes the wound before treating it, God through his Word and Spirit first brings to light our sinful condition that we may recognize sin for what it is and call upon God’s mercy and pardon. The Lord is ever ready to change and purify our hearts through his Holy Spirit who dwells within us. His power and grace enables us to choose what is good and to reject what is evil. Do you believe in the power of God’s love to change and transform your heart?

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and make my heart like yours – on fire with love and holiness. Strengthen my will that I may always choose to love what is good and to reject what is evil.”

Psalm 15:1-5

1 O LORD, who shall sojourn in your tent? Who shall dwell on your holy hill?
2 He who walks blamelessly, and does what is right, and speaks truth from his heart;
3 who does not slander with his tongue, and does no evil to his friend, nor takes up a reproach against his neighbor;
4 in whose eyes a reprobate is despised, but who honors those who fear the LORD;  who swears to his own hurt and does not change;
5 who does not put out his money at interest, and does not take a bribe against the innocent.  He who does these things shall never be moved.

Daily Quote from the early church fathers: Keeping one’s own heart with all watchfulness, by Origen of Alexandria, 185-254 A.D.

“These things are what ‘defiles the person’ when they come out from the heart and, after they have gone out from it, go through the mouth. Thus if they did not occur outside of the heart but were held by the person somewhere around the heart, not being allowed to be spoken through the mouth, they would very quickly disappear and the person would not be defiled any longer. Therefore the source and beginning of every sin is ‘evil reasonings.’ For if these reasonings did not prevail, there would be neither murders nor acts of adultery nor any other of such things. Because of this each one ought to keep one’s own heart with all watchfulness. (excerpt from COMMENTARY ON MATTHEW 11.14–15)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *