Lễ Ban Ngày – Chúa Giáng Sinh – Dec. 25 – Năm A

Joseph
by

Lễ Ban Ngày

BÀI ĐỌC I:  Is 52, 7-10

“Khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đẹp thay chân người rao tin trên núi, người rao tin thái bình, người rao tin mừng, người rao tin cứu độ, nói với Sion rằng: Thiên Chúa ngươi sẽ thống trị!

Tiếng của người canh gác của ngươi đã cất lên. Họ sẽ cùng nhau ca ngợi rằng: Chính mắt họ sẽ nhìn xem, khi Chúa đem Sion trở về. Hỡi Giêrusalem hoang tàn, hãy vui mừng, hãy cùng nhau ca ngợi! Vì Chúa đã an ủi dân Người, đã cứu chuộc Giêru-salem. Chúa đã chuẩn bị ra tay thánh thiện Người trước mặt chư dân; và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn xem ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.  Đó là lời Chúa.

 

..

ĐÁP CA:  Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6

Đáp:  Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta (c. 3c).

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.     – Đáp.

2)  Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel.     – Đáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca!     – Đáp.

4)  Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua.     – Đáp.

 

BÀI ĐỌC II:  Dt 1, 1-6

“Chúa đã phán dạy chúng ta qua người Con”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày sau hết đây, Ngài đã phán dạy chúng ta qua Người Con mà Ngài đã đặt làm vị thừa kế vạn vật, và cũng do bởi Người Con mà Ngài đã tác thành vũ trụ. Nguyên vốn là phản ảnh sự vinh quang và là hình tượng bản thể Ngài, Người Con đó nâng giữ vạn vật bằng lời quyền năng của mình, quét sạch tội lỗi chúng ta, và ngự bên hữu Đấng Oai Nghiêm trên cõi trời cao thẳm. Tên Người cao trọng hơn các thiên thần bao nhiêu, thì Người cũng vượt trên các thiên thần bấy nhiêu.

Phải, vì có bao giờ Thiên Chúa đã phán bảo với một vị nào trong các thiên thần rằng: “Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã hạ sinh Con”? Rồi Chúa lại phán: “Ta sẽ là Cha Người, và Người sẽ là Con Ta”. Và khi ban Con Một mình cho thế gian, Chúa lại phán rằng: “Tất cả các thiên thần Chúa hãy thờ lạy Người!”   Đó là lời Chúa.

 

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! – Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các dân, hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hoà đã toả xuống trên địa cầu. – Alleluia.

PHÚC ÂM:  Ga 1, 1-18   Œhoặc 1-5. 9-14

“Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta”.

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Đây là Đấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”.

Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Đấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.  Đó là lời Chúa.

 

==============

Hoặc đọc bài vắn này:  Ga 1, 1-5. 9-14

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý. Đó là lời Chúa.

 

 

 

Jn 1:1-5, 9-14

In the beginning was the Word,
and the Word was with God,
and the Word was God.
He was in the beginning with God.
All things came to be through him,
and without him nothing came to be.
What came to be through him was life,
and this life was the light of the human race;
the light shines in the darkness,
and the darkness has not overcome it.
The true light, which enlightens everyone, was coming into the world.
He was in the world,
and the world came to be through him,
but the world did not know him.
He came to what was his own,
but his own people did not accept him.

But to those who did accept him
he gave power to become children of God,
to those who believe in his name,
who were born not by natural generation
nor by human choice nor by a man’s decision
but of God.
And the Word became flesh
and made his dwelling among us,
and we saw his glory,
the glory as of the Father’s only Son,
full of grace and truth.

 

Daily Reading & Meditation

Christmas Dawn (December 25): The shepherds glorified God for all they had seen
Scripture: Luke 2:15-20  (alternate readings from: Matthew 1:1-25; Luke 2:1-14; John 1:1-5,9-14)

When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, “Let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us.” 16 And they went with haste, and found Mary and Joseph, and the babe lying in a manger. 17 And when they saw it they made known the saying which had been told them concerning this child; 18 and all who heard it wondered at what the shepherds told them. 19 But Mary kept all these things, pondering them in her heart. 20 And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, as it had been told them.

Meditation: Have you read the news today – the “good news” of Jesus Christ, the Son of God and son of Mary who was born for us and for our salvation. The word gospel literally means good news! Jesus’ birth in Bethlehem fulfilled the prophecy that the Messiah would descend from David and be born in David’s city, Bethlehem (Isaiah 9:6-7, 11:1-2; Micah 5:2-4).

The first to hear the good news of the savior’s birth were not the rulers and religious leaders of Israel who were robed in riches and power. The angels first came to  those who were humble and ready to receive the newborn king who was born in poverty and was now lying in a manger made for animals. Just as God had chosen and anointed David, a lowly shepherd of Bethlehem to become the shepherd king of Israel, so Jesus, likewise chose the path of humility and lowliness in coming to Israel as the good shepherd king who would lay down his life for their sake and salvation. After the angels had sung their hymn of glory in the presence of the shepherds, the shepherds made haste to adore the newborn king and sing their hymn of glory as well.

Many of the early church fathers have written hymns and homilies in praise of the Incarnation. John the Monk, an 8th century writer, in his Hymn of the Nativity, sings of the great exchange in the mystery and wonder of the Incarnation – God becoming man in order to bring man to heaven:

Heaven and earth are united today, for Christ is born! Today God has come upon earth, and humankind gone up to heaven. Today, for the sake of humankind, the invisible one is seen in the flesh. Therefore let us glorify him and cry aloud: glory to God in the highest, and on earth peace bestowed by your coming, Savior: glory to you! Today in Bethlehem, I hear the angels: glory to God in the highest! Glory to him whose good pleasure it was that there be peace on earth! The Virgin is now more spacious than the heavens. Light has shone on those in darkness, exalting the lowly who sing like the angels: Glory to God in the highest! Beholding him [Adam] who was in God’s image and likeness fallen through transgression, Jesus bowed the heavens and came down, without change taking up his dwelling in a virgin womb, that he might refashion Adam fallen in corruption, and crying out: glory to your epiphany, my Savior and my God! [Stichera (hymn) of the Nativity of the Lord]

Why was it necessary for the Word of God to become flesh? We needed a savior who could reconcile us with God. Throughout the ages Christians have professed the ancient Nicene Creed: “He became man for our sake and for the sake of our salvation.” The eternal Word became flesh for us so he could offer his life as an atoning sacrifice for the sins of the world through the shedding of his blood on the cross. The Word became flesh to show us the infinite love and tender mercy of God for us sinners.

In the feast of Christmas we celebrate present realities – Jesus Christ our redeemer who reigns in heaven and who also lives and reigns in our hearts through the gift and working of the Holy Spirit. And we commemorate past events – the birth of the newborn Messiah King and his manifestation to Israel and to the gentile nations. We thank and bless God for the way in which he has saved us from the power of sin and the curse of death and destruction by sending his son to ransom us and give us pardon and abundant life through the gift and working of the Holy Spirit. Today we celebrate the birthday of our King and Savior, the Lord Jesus Christ.

God wants to fill our hearts anew with joy and gratitude for the greatest gift he could possibly give us – his beloved Son Jesus. What can we give thanks for in this great feast of the Incarnation? We can praise and thank God our Father for the fact that the Son of God freely and joyfully assumed a human nature in order to accomplish our salvation in it. Jesus came to release the captives from slavery to sin and to open the gates of paradise once again. This day the Holy Spirit invites us to make haste – as the shepherds of Bethlehem did – to adore Jesus our King and Messiah. The Lord Jesus Christ  is our eternal good shepherd who guides and cares for us unceasingly and who gives us abundant everlasting life and union with the triune God – Father, Son, and Holy Spirit.

This day the whole community of heaven joins with all believers of good will on earth in a jubilant song of praise for the good news proclaimed by the angels on Christmas eve: Behold, I bring you good news of a great joy which will come to all the people, for to you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord (Luke 2:10-11).

The joy of Christmas is not for a day or a season. It is an eternal joy, a joy that no one can take from us because it is the joy of Jesus Christ himself made present in our hearts through the Holy Spirit who dwells within us (see Romans 5:2-5). The Lord gives us a supernatural joy which no pain nor sorrow can diminish, and which neither life nor death can take away. Do you know the joy of your salvation in Jesus Christ?

“Lord our God, with the birth of your Son, the Lord Jesus Christ, your glory breaks on the world. As we celebrate his first coming, give us a foretaste of the joy that you will grant us when the fulness of his glory has filled the earth.”

Psalm 97:1-6, 11-12

1 The LORD reigns; let the earth rejoice; let the many coast lands be glad!
2 Clouds and thick darkness are round about him; righteousness and justice are the foundation of his throne.
3 Fire goes before him, and burns up his adversaries round about.
4 His lightnings lighten the world; the earth sees and trembles.
5 The mountains melt like wax before the LORD, before the Lord of all the earth.
6 The heavens proclaim his righteousness; and all the peoples behold his glory.
11 Light dawns for the righteous, and joy for the upright in heart.
12 Rejoice in the LORD, O you righteous, and give thanks to his holy name!

Daily Quote from the early church fathers: The shepherds are the first proclaimers of the Gospel, by Bede the Venerable, 672-735 A.D.

“The shepherds did not keep silent about the hidden mysteries that they had come to know by divine influence. They told whomever they could. Spiritual shepherds in the church are appointed especially for this, that they may proclaim the mysteries of the Word of God and that they may show to their listeners that the marvels which they have learned in the Scriptures are to be marveled at.” (excerpt from HOMILIES ON THE GOSPELS 1.7)

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *